Arkiv | I korthet

Samma arbete olika belastning

I februari lämnades slutrapporten om mäns och kvinnors arbete till regeringen. Studien visar att i de fall män och kvinnor arbetar med samma saker belastas de ändå olika därför att verktyg och arbetsutrustning ofta är anpassade efter män. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik har kvinnor generellt ett större ohälsotal än män. Fler kvinnor tvingas också sluta sitt […]

Läs mer

Nollvision för dödsolyckor

Regeringen har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Den ska presenteras senare under året och kommer att bland annat att innehålla en nollvision för dödsolyckor och allvarliga arbetsolyckor. I strategin kommer även det man kallar emotionella belastningsskador att lyftas fram. Det handlar om arbetstagare som möter många människor i arbetet och […]

Läs mer

Fortsatt minskning av piratattacker

Under 2014 registrerades 245 piratattacker runt om i världen. Det är en nedgång med över 40 procent jämfört med rekordåret 2011, vilket till stor del beror på minskad piratverksamhet utanför Somalia. Totalt kapades 21 fartyg, 183 bordades och 13 besköts. Fyra besättningsmedlemmar dödades, 13 skadades och nio kidnappades. I januari skickade Försvarsmakten för fjärde gången […]

Läs mer

Skadade händer

Handhållna maskiner av olika slag orsakar skador på fingrar och händer. De allvarligaste olyckorna sker med bultpistoler, cirkelsågar och motorsågar medan slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistoler ligger bakom det största antalet skador. Det visar en studie från Arbetsmiljöverket. (AV)

Läs mer

Nya kemikalieregler

Första juni i år ska samtliga orange kemikaliskyltar vara utbytta mot vita. Beslutet togs för flera år sedan men båda varianterna har varit godkända under en övergångsperiod. Ändringen av kemikalieskyltar är en harmonisering mot FN:s regelverk och genomförs i hela EU till följd av ett nytt minimidirektiv. Samtidigt upphör Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster och införlivas […]

Läs mer

Arbetsrelaterade besvär ökar 

Var fjärde person anmäler någon form av besvär kopplat till arbetet, vilket är en ökning jämfört med 2012. Det visar en studie bland 16 000 arbetstagare som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stress, konflikter och andra psykiska problem dominerar och det är också den kategori som ökar mest, framför allt bland kvinnor. Näst vanligast är […]

Läs mer

Dålig arbetsmiljö – tidigare pension

Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön påverkar människors beslut att gå i pension före 65 års ålder. Det visar en ny kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt. Faktorer som ökar risken att människor lämnar yrkeslivet i förtid är bland annat stress, dåligt socialt stöd, höga ljud och monotona arbetsuppgifter. Förtidspensionering är vanligast inom serviceyrken. (AV)

Läs mer

Buller värst för redan skadade 

Den som redan lider av hörselnedsättning är mer känslig för buller än normalhörande kollegor. Det visar en  avhandling från Linköpings universitet. Personer med hörselproblem blir i en bullrig miljö tröttare, har svårare att fatta beslut och har oftare problem i det sociala samspelet. I Sverige finns det cirka 800 000 personer med hörselnedsättning. (Arbetsliv)

Läs mer

Översyn av olycksutredningar

På regeringens uppdrag utreds hur olyckor inom transportområdet hanteras. Bland annat ser man över möjligheten att införa en mer enhetlig utredning mellan de fyra transportslagen och Statens haverikommission (SHK). Man ska också undersöka vilka befogenheter SHK har vid utredningar och om dessa eventuellt ska harmoniseras mellan trafikslagen. I december ska utredningen presentera sina resultat. (regeringen.se)

Läs mer

Arbetsmiljökunskap.se

Arbetsmiljöverket lanserar webbplatsen arbetsmiljokunskap.se. Den riktar sig till arbetstagare, skyddsombud och arbetsgiv-are som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet arbetsmiljö. Webbplatsen har byggts upp utifrån regeringsuppdraget ”Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv” (AV)

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing