Arkiv | I korthet

Buller värst för redan skadade 

Den som redan lider av hörselnedsättning är mer känslig för buller än normalhörande kollegor. Det visar en  avhandling från Linköpings universitet. Personer med hörselproblem blir i en bullrig miljö tröttare, har svårare att fatta beslut och har oftare problem i det sociala samspelet. I Sverige finns det cirka 800 000 personer med hörselnedsättning. (Arbetsliv)

Läs mer

Översyn av olycksutredningar

På regeringens uppdrag utreds hur olyckor inom transportområdet hanteras. Bland annat ser man över möjligheten att införa en mer enhetlig utredning mellan de fyra transportslagen och Statens haverikommission (SHK). Man ska också undersöka vilka befogenheter SHK har vid utredningar och om dessa eventuellt ska harmoniseras mellan trafikslagen. I december ska utredningen presentera sina resultat. (regeringen.se)

Läs mer

Arbetsmiljökunskap.se

Arbetsmiljöverket lanserar webbplatsen arbetsmiljokunskap.se. Den riktar sig till arbetstagare, skyddsombud och arbetsgiv-are som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet arbetsmiljö. Webbplatsen har byggts upp utifrån regeringsuppdraget ”Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv” (AV)

Läs mer

Långtidsfriska medarbetare

Stigande sjuktal har fått Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att starta en gemensam kampanj med fokus på långtidsfriska medarbetare. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, något som grundar sig på resultat från forsknings-projektet Hälsa och framtid. Dessa nycklar är: ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa och sjukfrånvaro (exempelvis att anpassa arbetet […]

Läs mer

Nytt faktablad om truckskador

Truckar är de maskiner som orsakar flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Under senare år har antalet olyckor ökat och ifjol anmäldes över 800 olyckor med truck som lett till sjukfrånvaro. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Med anledning av det har myndigheten publicerat ett nytt faktablad om truckar på webben: www.av.se/statistik/faktarapporter/arbetsskadefakta/2013_04_Truckar.aspx (AV)

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing