Arkiv | Aktuell arbetsmiljö

Allt om sjömanshälsa på CMH

Centrum för Maritim Hälsa (CMH) är ett webbaserat nätverk som tar till vara och sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa till sjöss. Man samlar erfarenhet och forskning och hjälper till att sprida den vidare till berörda i branschen. CMH fungerar också som en mötesplats för personer och organisationer som är intresserade av hälsofrågor inom sjöfart […]

Läs mer

Farliga skärmaskiner

Skärmaskiner tillhör de livsmedelsmaskiner som orsakar mest olyckor i storkök. I samband med inspektioner på arbetsplatser iland har Arbetsmiljöverket konstaterat att flera äldre skärmaskiner, men även nya CE-märkta modeller, inte uppfyller rådande säkerhetskrav.

Läs mer

Föreskrifter uppdateras

Revideringen av Sjöfartsverkets arbets­miljö­föreskrifter, 2005:23, är klar. Områden som berörs är föreskriften om arbetsmiljö till sjöss liksom kapitlen om belysning, buller, kylanläggningar, minder­åriga, yrkesmässig exponering samt ventilation. De reviderade föreskrifterna kommer att träda i kraft den första januari 2010.

Läs mer

Ändrad symbolmärkning

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Skyltar med svarta symboler mot orange botten försvinner och ersätts av svarta symboler mot vit bakgrund med röd ram. Etiketter med den nya märkningen får användas redan nu, men blir ett krav första december […]

Läs mer

Rapport om farliga timmerlaster

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid medan timmer och flis binder syre och bildar koldioxid. Det visar en forskningsstudie från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall som granskat förändringar i atmosfären kring trälaster.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing