Arkiv | Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning informerar

Risker vid lasthantering med kran

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid lasthantering med kran på bulk- och torrlastfartyg. I samband med lossning av timmer ur lastlucka nummer två på ett fartyg, var kranen tvungen att svänga över lastlucka nummer ett för att nå kajen. En besättningsman höll på med rengöring av lastrum ett när kranen svängde över […]

Läs mer

Olyckor vid förtöjning

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid förtöjning. En olycka inträffade när ett mindre passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyget närmade sig den planerade förtöjningsplatsen ombads fartyget av personer på kajen att förtöja längre ut. Den nya förtöjningsplatsen låg i 90 graders vinkel mot den tidigare planerade vilket medförde att fartyget fick vinden rakt […]

Läs mer

Egenkontroll – ett proaktivt verktyg

Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och vaksamheten ombord är att använda sig av egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin använder man till exempel begreppet STARK, vilket är ett förhållningssätt med grunden i egenkontroll och en slags arbetsmodell för att göra saker i rätt ordning och på ett strukturerat sätt. Andra arbetsmetoder som kan användas är till exempel […]

Läs mer

Livflottar – 24 månaders serviceintervall

Transportstyrelsen vill på detta sätt informera om att projektet förlängt serviceintervall för livflottar med 12 månaders intervall ombord på last- och passagerarfartyg och som är certifierade för fartområde E till 24 månader. Projektet startade första januari 2001 av Sjöfartsverkets Sjöfartsinspektion. I ett så kallat CI-beslut fanns en plan för hur serviceintervaller för livflottar skulle kunna […]

Läs mer

Nationella föreskrifter

Bedriver du någon form av kommersiell verksamhet med ditt fartyg? Det vill säga, använder du ett fartyg i samband med yrkesutövning? Då kanske du omfattas av Transportstyrelsens Projekt nationella föreskrifter (PNF). Vilka är målen? Projektets mål är att ta fram ett modernt och funktionsbaserat regelverk med tillhörande tillsynssystem. Regelverket föreslås omfatta alla fartyg som används […]

Läs mer

Kränkningar och särbehandling ombord

Transportstyrelsen har genom media och kontakt med utbildningssamordnare uppmärksammat ett par fall där kvinnliga sjöfartsstudenter trakasserats. Det är Transportstyrelsen som har ansvaret när det gäller tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg. Som en väsentlig del av tillsynsmyndighetens ansvar ingår att motverka och reagera mot överträdelser inom tillsynsområdet. (prop. 2000/01:139 s 123). Ur alla perspektiv är […]

Läs mer

Ytterligare åtgärder för att minska antalet olyckor

Det formella säkerhetsarbetet är givetvis viktigt, att lagar, regler och föreskrifter följs, att det finns ett ledningssystem med policy, rutiner, uppföljning, feedback, revisioner, certifiering och standarder. Detta räcker inte alltid, utan det informella säkerhetsarbetet som genomförs av engagerade individer, arbete i skyddsorganisationen, fackligt arbete, diskussioner och säkerhetskultur måste också stimuleras. En god säkerhetskultur kan ge […]

Läs mer

Internationell expertgrupp 

International maritime organization (IMO) tillsatte mycket snart efter olyckan en expertgrupp. Den utarbetade förslag till säkerhetsförbättringar för främst roro-passagerarfartyg men också för andra passagerarfartyg. Expertgruppens förslag lades fram för sjösäkerhetskommittén som fortsatte arbetet och förberedde en SOLAS-konferens. Vid konferensen, som hölls 1995, beslutades en mängd ändringar i SOLAS, varav de flesta trädde i kraft den […]

Läs mer

HUR SÄKER ÄR ARBETSMILJÖN OMBORD?

Under de senaste 20 åren har antalet inrapporterade arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom handelssjöfarten legat relativt stabilt med cirka två anmälningar per 100 aktiva sjömän per år. I dessa siffror ingår enbart de arbetsolyckor och arbetssjukdomar som resulterat i sjukfrånvaro eller dödsfall. De senaste åren har de vanligaste arbetssjukdomarna varit kopplade till exponering för buller, kemiska […]

Läs mer

Estoniaspecial

Under hösten kom första numret av Transporstyrelsens tidskrift Sjötendenser. I den lyfts bland annat sjösäkerhetsfrågor fram i ett bredare sammanhang och med djupare analyser. Första numret fokuserade på sjösäkerhetsarbetet i kölvattnet av Estonia-katastrofen. Nedan följer ett utdrag. På www.transporstyrelsen.se samt www.san-nytt.se finns Sjötendenser att läsa som pdf. Estonia och säkerhetskulturen Estoniaolyckan satte strålkastarljus på vad […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing