Arkiv | Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning informerar

Olyckor som kan härledas till trötthet och utmattning

Alla som jobbat till sjöss vet att det beroende på vaktsystem, fartygstyp, väder och arbetsmiljö kan uppstå situationer där besättningen blir utmattad och riskerar att somna eller tappa koncentrationen och förmågan att fatta rätt beslut. Ur vår olycksdatabas har vi tagit fram statistik och några typiska olyckor där orsaken till olyckan kan kopplas till utmattning, […]

Läs mer

Brand

Den brand som ledde till att fyra besättningsmedlemmar avled ombord på bogserbåten Zeus i Sölvesborgs hamn i september 2015, har utretts och rapport publicerats av den polska haverikommissionen i samarbete med Statens haverikommission. Där finns ett antal punkter att ta lärdom av för redare och sjömän i allmänhet, men i synnerhet de som seglar på […]

Läs mer

Information om räddningsvästar

Statens haverikommission (SHK) har uppmärksammat hur flytvästar fungerar i olika förhållanden, vikten av underhåll och kunskap om för- och nackdelar med olika sorters flytvästar. Nedan text är tagen direkt från SHK:s slutrapport RS 2016:08 Öring med pråmförlisning i Göta älv. Texten har kortats något. 2.12.1 Deplacerande flytvästar En deplacerande flytväst är tillverkad av syntetiska material […]

Läs mer

Klämskador på händer och armar

En vanligt återkommande olycka inom sjöfarten är klämskador på händer och armar i samband med lastning, förtöjning, underhållsarbete både i maskin och på däck och även inom intendenturen. Klämskador kan leda till stora konsekvenser för den drabbade i form av amputation, minskad rörelseförmåga och längre sjukskrivningstider. Vi har tittat på statistik mellan 2011 och 2016 […]

Läs mer

Risker vid navigering i skärgård med nedsatt sikt

Transportstyrelsen vill presentera två fall av felnavigering i skärgårdstrafik som belyser vikten av att ha god kunskap om den navigationsutrustning som finns ombord, att navigationsutrustningen hålls i gott skick och fungerar som den ska samt att man planerar sin resa noggrant även om besättningen är väl känd med farvattnet och omgivningen. Fall 1 I det […]

Läs mer

Kolmonoxidförgiftning

Brandlarmet utlöstes i maskinrummet på en mindre färja. En besättningsman sprang ner för att undersöka orsaken och exponerades då för rök eftersom maskinrummet var rökfyllt. En dryg timme senare började besättningsmannen må dåligt med huvudvärk, illamående, synrubbningar och högt blodtryck. Han fördes akut till sjukhus där man konstaterade kolmonoxidförgiftning. Ett sätt att undvika den här […]

Läs mer

Risker vid lasthantering med kran

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid lasthantering med kran på bulk- och torrlastfartyg. I samband med lossning av timmer ur lastlucka nummer två på ett fartyg, var kranen tvungen att svänga över lastlucka nummer ett för att nå kajen. En besättningsman höll på med rengöring av lastrum ett när kranen svängde över […]

Läs mer

Olyckor vid förtöjning

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid förtöjning. En olycka inträffade när ett mindre passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyget närmade sig den planerade förtöjningsplatsen ombads fartyget av personer på kajen att förtöja längre ut. Den nya förtöjningsplatsen låg i 90 graders vinkel mot den tidigare planerade vilket medförde att fartyget fick vinden rakt […]

Läs mer

Egenkontroll – ett proaktivt verktyg

Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och vaksamheten ombord är att använda sig av egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin använder man till exempel begreppet STARK, vilket är ett förhållningssätt med grunden i egenkontroll och en slags arbetsmodell för att göra saker i rätt ordning och på ett strukturerat sätt. Andra arbetsmetoder som kan användas är till exempel […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing