Arkiv | Utblick

Ministern vill att Sverige ska höja rösten internationellt

Infrastrukturminister Åsa Torstensson förrättade invigningen av myndigheten i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping och höll då ett kortare anförande om regeringens transportpolitiska mål. Det mest intressanta ministern nämnde var att Sverige skulle höja rösten internationellt. Detta tolkar jag som att Sverige i rollen som ordförandeland i EU deltar i aktuella frågor på ett aktivare sätt.

Läs mer

Svårt ställa krav på inflaggade fartyg

Innan Sjöfartsverket kan säga ja till en inflaggning måste arbetsmiljön ombord kontrolleras. Fartyget har visserligen redan godkänts av en annan administration, men för att få segla under blågul flagg måste det klara de svenska kraven som många gånger är tuffare än andra nationers regelverk.

Läs mer

Ja till superkonvention i vår

Arbetet med ratificeringen av ILO:s superkonvention för ombordanställda går vidare. I januari löpte den svenska remisstiden ut och när svaren är sammanställda ska ärendet beredas av näringsdepartementet innan en proposition kan läggas fram för riksdagen. – Ett beslut under vårriksdagen 2009 är fullt möjligt, säger Leif Remahl vid Sjöfartsverket som är regeringens sakkunnige i ärendet.

Läs mer

Framgångar för fatigue i IMO

Fatigueproblemet diskuterades vid ett IMO-möte, Maritime Safety Committee, i Köpenhamn i oktober. Via den internationella befälhavareorganisationen, IFSMA, deltog den svenska sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt. Han talade om hur människor påverkas av trötthet och presenterade det datoriserade program för vaktplanering, Sleep Wake Predictor, som utvecklats i Sverige.

Läs mer

Belasta rätt 2007 – årets Europakampanj

Den övergripande målsättningen för Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj om belastningsbesvär är att hjälpa arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud, politiker och andra berörda att förbättra förebyggandet av belastningsbesvär på arbetsplatsen. I regel är det flera olika faktorer som leder till belastningsbesvär.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing