• slide1

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 • slider12

  Välkommen till SAN!

  Sjöfartens Arbetsmiljönämnd verkar för en bättre arbetsmiljö till sjöss. Våra ambitioner är att fartyg ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser där påfrestningar och risker hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Under SANs drygt sextioåriga historia har ombordmiljön förbättrats avsevärt, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar ombord.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Tips om minskad smittspridning ombord

(200415)
Sjöfarten är hårt drabbad av den pågående coronapandemin med omfattande permitteringar och varsel om uppsägning. Också avlösningssystemen drabbas. Vissa rederier har stoppat alla av- och påmönstringar medan andra försöker genomföra besättningsbyten i de hamnar där det är möjligt. Ett särskilt problem är det med filippinska sjömän som inte tillåts lämna Filippinerna sedan landet stängt sina gränser. För att minimera risken för smittspridning ombord vidtas en rad åtgärder. På vissa fartyg förläggs alla möten med agenter, myndighetsföreträdare och andra externa besökare utomhus. Man håller minst två meters avstånd till stuveriarbetare och delar inte hiss med lotsar när de kommer ombord. Den som känner sig dålig uppmanas stanna i hytten och meddela bryggan och det fåtal passagerare som är ombord uppmanas att hålla ett tydligt avstånd till varandra. En befälhavare tipsar även om att ta bort alla tyghanddukar, att äta på olika tider i mässen och förse kockar med munskydd när de arbetar.

Låg exponering av helkroppsvibrationer på isbrytare

(191120)
Helkroppsvibrationer på isbrytande fartyg är inget stort hälsoproblem. Det visar en studie från Sjöfartsverket som publicerades 2016. Såväl mätningar som enkätstudier med besättningarna visar att komforten ombord är god, även under isbrytaroperationer. Studien genomfördes på Oden och Frej under två veckor i september 2015 och totalt analyserades 274 vibrationsmätningar och 102 bullermätningar. Rapporten heter Investigation of exposure to whole body vibration for icebreaker crew och kan läsas här.

Årets San-konferens om hälsofrämjande samarbete

(191025)
Budskapet ”Vi är varandras arbetsmiljö” gick som en röd tråd genom årets San-konferens. Under dagen gavs många konkreta tips och råd om hur man kan förbättra den sociala arbetsmiljön ombord och med enkla medel åstadkomma stora förändringar. Bland föredragshållarna fanns såväl ombordanställda som rederirepresentanter, forskare och HR-experter. Läs mer här.

San-priset till två skyddsombud

(191024)
Årets San-pris gick till Pia Westerholm, huvudskyddsombud, och Jeanette Ganesjö, skyddsombud, på Silja Symphony. Priset fick de för sitt projekt ”Tillsammans gör vi skillnad” som syftar till att skapa intresse bland besättningen för den sociala arbetsmiljön ombord. Projektet driver de tillsammans med fartygets befälhavare och målet är att alla ombord ska ha genomgått två workshops, en bas och en påbyggnad, innan 2020 års utgång. Läs den här.

Transportstyrelsen kritisk till arbetsmiljön ombord

(191004)
En alltför hög arbetsbelastning och problem med kränkningar och trakasserier. Det är sådant som lyfts fram i den undersökning om arbetsmiljön ombord som sjöfartens tillsynsmyndighet, Transportstyrelsen, har genomfört.
– Vi arbetar hårt för att modernisera och förbättra vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön, uppger Fredrik Jonsson i ett pressmeddelande. Läs hela rapporten här.

Brandskyddet på ropax-färjor brister

(190916)
Att agera snabbt, kunna orientera sig väl och kommunicera effektivt är några av nyckelfaktorerna i hanteringen av en brand ombord. Men forskningsstudien Sebra (systeminriktat erfarenhetsarbete för marin brandsäkerhet) visar att många av dessa kvaliteter osynliggörs i dagens brandskyddsarbete som främst är inriktat mot teknik och administration. Läs hela rapporten här.

San-konferens om hälsofrämjande samarbete

(190829)
Den 23 oktober är det dags för årets San-konferens. Temat är Hälsofrämjande samarbete-ledarskap, medarbetarskap och kommunikation och bland talarna finns såväl ombordanställda som rederirepresentanter och experter inom arbetsmiljöområdet. I samband med konferensen, som hålls på Clarion Post Hotel i Göteborg, kommer vi också att dela ut 2019-års San-pris. Som vanligt avrundar vi dagen med en gemensam middag. Inbjudan och program hittar du här.

Sjöfartens avsiktsförklaring

(190618)
Några av sjöfartens största aktörer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för ökad jämställdhet. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass och införa nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Läs hela avsiktsförklaringen här.

Sjömanshusstiftelsens belöningsdag

(190509)
Den 8 november höll Stiftelsen Sveriges Sjömanshus sin årliga belöningsdag i Långedrag i Göteborg. Bland de 36 belönade bidragen kom fyra stycken från tankfartyget M/T Tern Ocean som också tilldelades ett hedersomnämnande och 20 000 kronor. Flera av årets bidrag har lett till förbättringar av arbetsmiljön och säkerheten ombord och som vanligt fanns många motormän och reparatörer bland mottagarna. Intendenturpersonalen liksom kvinnliga belöningsmottagare lyste dock med sin frånvaro.

Vågrätt framåt

(190320)
Det branschgemensamma arbetet Vågrätt går vidare för att skapa en modern och attraktiv sjöfart utan kränkningar och trakasserier. Den 19 augusti samlades ett 80-tal deltagare på Sjöhistoriska museet i Stockholm för fortbildning och utbyte av erfarenheter. En av dagens talare var Elin Kebert från Sveriges Byggindustrier som berättade hur byggbranschens insatser för att locka fler kvinnor börjat ge resultat, bland annat med en ökad andel tjejer på gymnasieskolornas byggnadsprogram. Nästa Vågrättmöte äger rum i Göteborg i höst, då med Chalmers som arrangör. Läs mer här.

Hög exponering för bensen på tankfartyg

(190125)
Däcksanställda på tankfartyg med det cancerogena ämnet bensen i lasten exponeras under vissa arbetsmoment för höga bensenhalter. Och den som jobbat på äldre tankfartyg kan ha en ökad risk att drabbas av blodmalignitet. Det här är några av resultaten i en avhandling av överläkaren Karl Forsell som lades fram vid Göteborgs universitet i slutet av förra året. Avhandlingen innehåller också en enkätundersökning om arbetsmiljön på svenska fartyg. Läs mer här.


Fler nyheter här.

Drivs av Breakwater Publishing