Ändrade föreskrifter om härdplaster

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tidigare fanns en särskild föreskrift för just härdplaster som tydligt talade om vilka krav som ställdes på den som skulle arbeta med dessa produkter. Nu har den föreskriften bakats ihop med andra skriv-elser och information om härdplaster finns numera i kemiska arbetsmiljörisker, medicinska kontroller i arbetslivet, samt
hygieniska gränsvärden. Med förändringen försvann vissa skall-krav som istället ersatts med mer övergripande formuleringar om att arbetsgivaren ska tillgodose tillräcklig säkerhet vid hantering och målning med tvåkomponentsfärg. När det gäller vissa härdplaster, som epoxi, finns det dock fortfarande en rad detaljkrav kvar som enligt regelverket måste följas.

Här är några av dem hämtade från Arbetsmiljöverkets broschyr, Jobba rätt med epoxi:

• Arbete med epoxiprodukter får bara
ledas och utföras av personer som före
arbetet fått särskild utbildning för sådant arbete. Du ska kunna styrka utbildningen med ett intyg som inte får vara äldre än fem år.

• Den som ska arbeta med epoxi ska erbjudas läkarundersökning innan arbetet börjar. Läs mer om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6, 32–38 §, AFS 2015:3, samt kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, 37 f–g §.

• Använd långärmade skyddskläder av engångstyp och handskar så att all hud är skyddad.

• Vilka skyddshandskar som ska användas beror på hur länge du exponeras för epoxi. I produktdatabladet som följer med skyddshandskarna ska det tydligt stå vilka kemikalier de skyddar mot och hur länge. Bär en tunn bomullsvante
under handsken närmast huden och
engångshandskar utanpå handsken. Så
snart engångshandskarna blivit kladdiga ska de bytas.

• Om det finns risk för stänk i ögonen ska skyddsglas eller visir användas. Ögondusch ska finnas tillhands om olyckan är framme. Skölj ögonen och uppsök därefter läkare.

• Skydda dina luftvägar Damm från epoxiprodukter som inte härdat ordentligt är allergiframkallande. Slipdamm från epoxi kan vara farligt för andningsorganen. Använd punktutsug eller om det inte går, andningsskydd med lämpligt filter vid slipning. Epoxi kan vid höga temperaturer, till exempel vid
kontakt med heta ytor, avge giftiga
gaser.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook