Arbetsolyckor inom driften kartlagda

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

4Risken att drabbas av en arbetsskada är tre gånger så hög för däcks- och maskinrumspersonal som för landanställda. Det visar en kartläggning av arbetsskador som utförts på uppdrag av Sjöfartens arbetsmiljönämnd.
Under åren 2011 till 2013 inträffade 192 allvarliga arbetsolyckor (minst en dags sjukskrivning) bland driftspersonal ombord på svenskkontrollerade fartyg.

Fallolyckor vanliga
Det är tre gånger så många som jämfört med arbetsolyckor bland landanställda under samma period. Om det berättade sjökapten Andreas Andersson som till-sammans med kaptenskollegan Karin Lindquist tittat närmare på arbetsskador i sitt examensarbete vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Undersökningen visar att den vanligaste orsaken till skada bland däcks- och maskinrumspersonal var att man faller, snubblar eller trampar snett.

5– Det låter kanske som ganska odramatiska händelser, men faktum är att det i över hälften av fallen ledde till sjukskriving i 14 dagar eller mer, sa Andreas Andersson.
Den näst vanligaste skadeorsaken var att göra sig illa efter att ha förlorat kontrollen över en maskin eller annan utrustning. Även i dessa fall var långa sjukskrivningar vanligt förekommande.
Förebyggande åtgärder

I kartläggningsuppdraget ingick även att komma med förslag till åtgärder för att förebygga olyckor. Andreas Andersson, som numera arbetar som andrestyrman hos kryssningsrederiet Royal Caribbean, tror att man med relativt enkla insatser skulle kunna minska antalet olyckor.

– Till att börja med tror jag att man behöv-er upplysa om de risker som finns, så att folk tänker sig mer för innan de påbörjar ett arbete. Av egen erfarenhet vet jag att det slarvas en del ute på båtarna och man inser inte riktigt vilka konsekvenser ett misstag kan få, säger han.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook