Arkiv | SAN NYTT 1 2014

Långtidsfriska medarbetare

Stigande sjuktal har fått Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att starta en gemensam kampanj med fokus på långtidsfriska medarbetare. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, något som grundar sig på resultat från forsknings-projektet Hälsa och framtid. Dessa nycklar är: ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa och sjukfrånvaro (exempelvis att anpassa arbetet […]

Läs mer

Nytt faktablad om truckskador

Truckar är de maskiner som orsakar flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Under senare år har antalet olyckor ökat och ifjol anmäldes över 800 olyckor med truck som lett till sjukfrånvaro. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Med anledning av det har myndigheten publicerat ett nytt faktablad om truckar på webben: www.av.se/statistik/faktarapporter/arbetsskadefakta/2013_04_Truckar.aspx (AV)

Läs mer

Ökad säkerhet med elektronisk navigering – men Transportstyrelsen varnar för övertro på tekniken

Elektronisk navigering ersätter papperskorten och införandet av ecdis är i full gång. Avsikten är att öka sjösäkerheten, men det finns också risker som övertro på tekniken och misslyckade upp-dateringar. Flera fartyg har redan ecdis (electronic chart display and information system). Men efter ett beslut i IMO (Internation-al maritime organization) blir systemet obligatoriskt. Omställningen börja-de för […]

Läs mer

”God arbetsmiljö är en smart affärsidé”

Hos Sirius Shipping har man gjort god arbetsmiljö till affärsidé. – Är båten fin och folk trivs ombord sköts underhållet bättre, arbetet blir mer effektivt och kunderna nöjdare. Arbetsmiljösatsningar är en ren win-win, säger rederiets personalchef Per Barkman. När Per Barkman började på Donsörederiet Sirius 2003, hade bolaget fyra fartyg. Idag består flottan av tolv […]

Läs mer

Forsea

Erfarenhetsbasen innehöll den 29:e januari 3 034 stycken rapporter. Nedan händelse ur databasen ger ett exempel på utebliven funktion i ett kritiskt system. Utebliven roderverkan och utebliven alternativ styrmetod Ett större fartyg hade precis lagt loss då ett larm ”Power Failure” genererats från styrmaskineriet, då rodret hade slutat funge-ra. När man från bryggan försökte följa […]

Läs mer

Fartyg lade fullt fram – bogserbåtstross drogs in i propellerarrangemanget

När handelsfartyget om drygt 2 000 brutto var loss från grundet gav bogserbåten order om att lägga av trossen. Då tross-en var loss varskodde bogserbåten att trossen flöt i vattnet och meddelade att absolut inga maskinmanövrar får utföras tills tross och wire var hemtagna. Plötsligt ger kapten framåt i maskin och säger ”We don’t need […]

Läs mer

VDR – inte bara vid kollisioner och förlisningar

Det har vid flera olyckor under 2012 och 2013 konstaterats att VDR-data skulle kunna ha varit användbart för att få struktur på händelseförlopp vid olyckor. Det har dock visat sig att det vid tillfällena sannolikt inte uppfattats som naturligt vidta åtgärd för att spara den data som efter en tid går förlorad. Typiska händelser där […]

Läs mer

För många black out i kritiska situationer

Under 2013 skedde ett antal utsläckningar av maskiner och elförsörjning. Statistik-en pekar inte på någon minskning av maskinhaverier eller tekniska fel. Det är svårt att hitta direkta likheter mellan händelseförloppen med det ringa antal rapporter och det knapphändiga underlag som inkommit. Men med tanke på att tekniken blir mer komplex och integrerad i delsystem, kan […]

Läs mer

Olämpligt säkrade och hanterade plåtar leder till olyckor

Två liknande händelser med ett dödsfall och en skadad beskrivs i en tysk utredning. I båda fallen rör det sig om vertikalt stuvade plåtar för fartygens egna behov. Plåtarna, som i de olika fallen tillsammans beräknats väga 700 respektive 1000 kg, har tippat över den personal som arbetat med dem. Utredningen pekar på problemen med […]

Läs mer

Ett effektivare IMO

Omfattande förändringar pågår inom FN-organet IMO (International Maritime Organization). Antalet underkommitté-er minskar från nio till sju och det sker omorganisationer av strukturer och sekretariat liksom införandet av öppna sjösäkerhetskonferenser. Syftet är att sänka arbetsbelastningen, minska antalet möten och effektivisera. Maritime Safety Committee (MSC) och Marine Environment Protection Committee (MEPC) är fortfarande huvudkommittéer till de nya […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing