Låga helkroppsvibrationer på isbrytare

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

De helkroppsvibrationer som förekommer på isbrytare ligger långt under rådande gränsvärden. Det framgår av en forskningsstudie från Sjöfartsverket. Däremot upplever besättningarna emellanåt att vibrationerna är besvärande.

Under hösten 2015 genomförde Olof Johannesson flera hundra vibrationsmätningar på isbrytarna Oden och Frej. Två veckor spenderade han ombord på fartygen som gick i den arktiska isen norr om Svalbard. Men trots att isen de bröt var upp till två meter tjock på sina ställen, visade mätningarna att helkroppsvibrationerna för besättningen ombord var låga.

– Först trodde jag att det var fel på instrumenten, men jag hade med mig dubbel uppsättning mätutrustning och båda gav samma resultat, säger Olof Johannesson som genomförde studien. De vibrationer jag uppmätte låg långt under gränsvärdena.

Även om de uppmätta vibrationsnivåerna var låga fanns det skillnader ombord. Medan det vibrerade sparsamt på bryggan uppmättes de högsta värdena längre ned i fartyget, men inte heller där överskreds några gränsvärden.

– De värden jag mätte mot är de som gäller på landbaserade arbetsplatser eftersom sjöfarten är undantagen från vibrationskraven. Man anser att det är acceptabelt att det vibrerar ombord och att det är för svårt eller för dyrt att åtgärda det. Men mina mätningar understeg även de riktvärden som finns i standards för komfort på fartyg, säger Olof Johannesson.

Bakgrunden till studien var att en stor andel av personalen på isbrytare påtalat att helkroppsvibrationsexponering är ett problem ombord. Den enkätundersökning som Olof Johannesson genomförde i samband med mätningarna visade också att besättningen emellanåt upplevde vibrationerna som besvärande.

Buller och vibrationer kan hänga ihop

– Att man upplever vibrationer som ett problem på isbrytare skulle kunna bero på att ljudnivåerna är ganska höga. Jag gjorde bullermätningar också och det fanns ett statistiskt samband mellan den upplevda komforten med hänsyn till vibrationer och mängden buller. Men det här är något som skulle behöva undersökas närmare innan man kan uttala sig med större säkerhet. I planeringen för nya isbrytare i Sverige har man dock tagit utfallet från min rapport i beaktande.

Studien heter Investigation of exposure to whole body vibration for icebreaker crew och publicerades i juli 2016. Den omfattar 274 vibrationsmätningar och 102 bullermätningar samt en enkätundersökning. Olof Johannesson arbetar numera som arbetsmiljöingenjör på Feelgood i Malmö.

Linda Sundgren, text

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook