Livflottar – 24 månaders serviceintervall

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen vill på detta sätt informera om att projektet förlängt serviceintervall för livflottar med 12 månaders intervall ombord på last- och passagerarfartyg och som är certifierade för fartområde E till 24 månader.

Projektet startade första januari 2001 av Sjöfartsverkets Sjöfartsinspektion. I ett så kallat CI-beslut fanns en plan för hur serviceintervaller för livflottar skulle kunna utökas från 12 till 24 månader för yrkes- och passagerarfartyg i inte vidsträcktare fart än E-område (inomskärsfart inklusive hamnar, floder, kanaler och mindre insjöar). Ett av motiven till projekten var att de flesta av dessa fartyg endast är verksamma under vissa delar av året och i skyddade vatten och att livflottarna därmed inte utsätts för samma påfrestningar som på åretruntfartygen. Ett försök att avsluta projektet gjordes 2006 då Sjöfartsinspektionen begärde in uppgifter och information från bland annat servicestationerna.
Tre av åtta tillfrågade servicestationer svarade Sjöfartsinspektionen vid årsskiftet 2005/2006 och gav sina synpunkter angående flottarna enligt följande:

  • Av cirka 590 livflottar under 2004 och 2005 var tio till femton procent fuktiga eller blöta.
  • Livflottar som blir blöta år ett är med säkerhet mögliga år två.
  • 150 livflottar varav 36 (24 %) var blöta och mögliga.
  • Fuktigheten gör att det blir rostangrepp på gasflaskor, högtrycksslangar med mera.
  • Blöta livflottar fungerar sämre när de är frusna.
  • Högre kostnad för service om livflottar och utrustning varit fuktiga eller blöta.
  • Dessa livflottar har bara giltiga certifikat i tolv månader från tillverkarna och att Sjöfartsinspektionen är villig att utan deras godkännande ta ansvar för ytterligare ett år är anmärkningsvärt.

Skärgårdsredarna svarade vid samma tillfälle på förfrågan från Sjöfartsinspektionen och de var övervägande positiva till förlängt serviceintervall och har så varit fram till idag. Deras synpunkter och erfarenheter var att projektet har till alla delar haft ett positivt utfall. Från deras medlemmar kom bara positiva rapporter och inte några uppgifter om skador eller förslitningar. Efter att svaren kom in 2005/2006 gjordes inget avslut utan projektet har fortsatt.
Projektet har drivits i Transportstyrelsens regi sedan 2009. I maj 2014 har Sektionen för sjöfartstillsyn Norrköping ännu en gång gått ut till servicestationerna med erfarenheter och synpunkter, men inte fått svar. Under 2014 har det inkommit cirka 35 stycken ansökningar om 24 månaders serviceintervall från redare.

Garanterar längre serviceperioder
Transportstyrelsens beslut att avsluta projektet har flera orsaker. En av dessa är att det inte är Transportstyrelsens uppgift att bestämma serviceintervaller på livflottar som inte stämmer med vad en tillverkare garanterar. Under senare år har utvecklingen inom branschen kommit så långt att tillverkaren i några fall har garanterat längre serviceperioder på livflottar än de 24 månader som Transportstyrelsen godkänt. Det beror på att det under senaste åren tagits fram nya procedurer internationellt och koncept för packning samt årliga kontroller där serviceintervallet är 30 månader eller längre. I Transportstyrelsens arbete med nya funktionsbaserade föreskrifter för fartyg och båtar i nationell yrkestrafik kommer även tillverkarnas garanterade serviceintervaller bli ett alternativ till tolv månaders serviceintervall. Ändringen av befintliga föreskrifter när det gäller serviceintervaller kan vara ikraft i slutet av 2015. Redan beslutade serviceintervaller på livflottar, som beviljats av den tidigare Sjöfartsinspektionen och senare av Transportstyrelsen, gäller fram till det år och månad som framgår av dessa beslut. Ansökningar om förlängt serviceintervall till 24 månader som inkommit före 28 februari 2015 kommer behandlas enligt de nya reglerna.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook