Lyckade insatser höjde trivseln i tekniska avdelningen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När enkäten om trivsel och kränk-ande särbehandling skickades ut till maskinbesättningen på Silja Symphony blev Magnus Östman, teknisk chef, orolig. Men han och kollegorna beslöt att ta uppgiften på allvar och den senaste personalundersökningen visar stora förbättringar på avdelningen.

I samband med ett personalärende i maskinbesättningen på Silja Symphony uppdagades brister i den psykosociala arbetsmiljön på avdelningen. Ett omfattande åtgärdsarbete drogs igång och i januari 2016 gick en enkät ut till samtliga i maskinbesättningen med frågor om allt från allmän trivsel till konflikthantering och kränkningar.

– När den damp ner i knät kände i alla fall jag både chock och lite skräck, säger Magnus Östman. Svaren dröjde och hela den våren låg det här som en våt filt över avdelningen.

När resultaten kom i början på sommaren stod det klart att det fanns ett uppdämt behov av förändring. Den allmänna trivseln var låg. Det förekom kränkningar, konflikter hanterades styvmoderligt och det fanns ett missnöje med såväl chefer och kollegor som arbetsgivaren iland och andra avdelningar ombord. Rederiets HR-chef, Elin Stenberg, genomförde också timslånga intervjuer med var och en i maskinpersonalen under våren, vilket bekräftade enkätsvaren.

– Vi alla tre tekniska chefer bestämde oss ganska snabbt för att ta det här på allvar och försöka göra något bra av det. Vi beslöt också att inte låta missnöjet mot andra avdelningar och rederiet få ta plats i det arbetet utan att fokusera på våra egna problem och det vi faktiskt kunde påverka, säger Magnus Östman.

Hela tekniska avdelningen samlades till ett stormöte under ledning av Elin Stenberg och de tekniska cheferna. Under mötet presenterades resultaten av både enkäten och de enskilda samtalen.

– När vi var klara med genomgången blev det helt tyst i rummet, berättar Elin Stenberg. Då reste sig alla tre tekniska chefer upp och sa ”Det är vårt ansvar att det blivit så här och nu vill vi jobba för att det ska bli bra”. Deras agerande tror jag betydde otroligt mycket för att det faktiskt gått så bra som det gjort.

Utan prestige
Magnus Östman instämmer i att han och chefskollegorna tagit sin an det gedigna förändringsarbetet med en genuin vilja att åstadkomma en förbättring.

– Vi har gått in i det här helt utan prestige, vilket jag tror är en förutsättning för att lyckas, säger han. Vi tekniska chefer är tre helt olika individer som tacklat det här på olika sätt, men vi har tagit det på fullaste allvar. Sedan har förstås alla som jobbar på avdelningen ett eget ansvar också.

Stormötet efterföljdes av arbetsgrupper med uppdrag att föreslå förbättringsåt-gärder. Bland annat kom man överens om att alla skulle tänka på hur de betedde sig.

– Det var kanske den åtgärden som betydde allra mest, säger Magnus Östman. Kan man enas om att behandla andra som man själv vill bli bemött, och faktiskt göra det också, har man kommit långt. Det behöver inte vara så himla komplicerat.

Ett annat förslag var att få till stånd en gemensam aktivitet utanför arbetstid, något som resulterade i en kombinerad kryssning och studiebesök på ett annat, nybyggt fartyg. Man har också infört regelbundna avlösningsmöten för att minska känslan av ”vi och dom” mellan de båda maskingängen. Stående diskussionspunkt-er på de mötena är psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö och övrigt. Allt som sägs protokollförs och anslås på anslagstavlan till allmän beskådan.

– En del tycker att det här är jättebra medan andra menar att vi tar upp en massa petitesser, säger Magnus Östman. Men jag och de andra tekniska cheferna har
drivit på för att vi ska ha de här mötena. På det sättet lyfter man upp den kritik som finns till ytan istället för att den ligger och bubblar i det dolda.

Nyligen genomförde rederiet en ny enkätundersökning för att undersöka om vidtagna åtgärder fått önskad effekt. Och resultaten visar på stora förbättringar. Exempelvis svarade 100 procent ja på påståendet ”Jag trivs med mina kollegor” till skillnad från 79 procent vid första mät-tillfället. Även förtroendet för cheferna ökade, från 56 till 87,5 procent, liksom de positiva svaren på påståendet ”Mina chefer kan leda och motivera sina medarbetare” som bland manskapet steg från 55 till 94 procent.

– Jag märker stor skillnad när jag är ombord och träffar medarbetarna, säger Elin Stenberg. Stämningen är mycket bättre och man pratar med varandra i mässen på ett annat sätt än tidigare.

I början av november hölls ett nytt stormöte med besättningen där resultaten från den senaste enkätundersökningen presenterades. Nu är planen att fortsätta arbeta med de frågor som fick mindre positiva omdömen. Exempelvis ansåg 25 procent av manskapet och 8 procent av befälen att man inom avdelningen inte tog tydligare avstånd mot trakasserier och kränkningar idag jämfört med för ett år sedan. Påståendet ”Inom avdelningen behandlas alla lika och med ömsesidig respekt” steg endast från 53 till 58 procent, i manskapets svar.

– När det gäller den allmänna trivseln ser det väldigt bra ut, säger Magnus Östman. Däremot behöver vi ta tag i de lite tyngre frågorna. Ett första steg är att alla vi i ledande befattning har varit iväg på kurs och lärt oss mer om konflikthantering.

Mer fortbildningar för manskapet är också inplanerade.

– Det är något som folk efterfrågat länge, men som legat nästan helt nere de senaste åren. Nu har vi börjat skicka folk på kurs igen och det kommer vi att fortsätta med under vintern, säger Magnus Östman.

Fler efterfrågar hjälp
Elin Stenberg berättar att ryktet om förbättringsarbetet i tekniska avdelningen spridit sig inom rederiet och att flera avdelningar kontaktat henne med önskan om att få göra samma sak. Ett liknande arbete har också påbörjats på en intendenturavdelning.

– Jag tror att många avdelningar och fartyg, inte bara inom Silja, skulle må bra av att göra det här, säger hon. Vi har inte resurser att göra det på alla avdelningar på våra fartyg, men nu har vi en metod som vi vet fungerar om behov uppstår. Symphony-modellen har blivit ett begrepp.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook