Nya föreskrifter från Transportstyrelsen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Höjda bullernivåer, hårdare reglering av minderårigas arbete och en ny föreskrift om elektromagnetiska fält. Den första augusti sjösatte Transportstyrelsen nya föreskrifter om arbetsmiljön på fartyg.

De nya föreskrifterna innehåller såväl skärpningar som lättnader jämfört med tidigare krav och har både rosats och risats i branschen. Den förändring som rönt mest kritik är att maxgränsen för bullernivåer höjs med mellan fem och tio procent. I kontrollrum ökar den tillåtna nivån från 70 till 75 decibel och i verkstäder från 75 till 85 decibel. Flera remissinstanser var kritiska till höjningen av bullernivåerna, däribland Arbetsmiljöverket och Folkhälsoinstitutet.

Buller och hörselskador har varit ett problem inom sjöfarten i decennier och att man nu tillåter en ökad bullerexponering upplevs av många som ett steg tillbaka.

– Man höjer de maximalt tillåtna ljudnivåerna i kontrollrum och verkstäder, utrymmen där man ska kunna ta av hörselskydden och få en stunds bullervila. Det är olyckligt, säger Pelle Andersson på Seko sjöfolk.

Internationella bullerkrav

Enligt Transportsstyrelsens arbetsmiljöhandläggare, Christina Östberg, gjordes förändringen för att harmonisera med de internationella bullerkrav som beslutats inom IMO (International maritime organization)

– Varven som bygger fartygen ligger ofta i Korea eller Kina och gör man en serie med kanske 100 fartyg blir det dyrare att göra ett eller två efter svenska särkrav.

Ljudnivåkrav i nivå med övriga värden kan även underlätta inflaggning av fartyg och öka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Våra hårdare bullerkrav i bostadsutrymmen har vi lyckats behålla, säger hon.

Christina Östberg betonar också att Transportstyrelsen rekommenderar att man fortsätter följa de exponeringsgräns-er som gällde tidigare.

– Föreskriften handlar om maximala ljudnivåer, det vill säga de nivåer som inte får överskridas. Ljudnivåerna ombord bör sänkas till lägsta möjliga med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen och till vad som är rimligt och praktiskt möjligt. Det kan också krävas att redaren tillhandahåller bättre hörselskydd och att man på organisatorisk väg minskar den tid man vistas i utrymmen med höga ljudnivåer.

Inom andra områden innebär Transportstyrelsens nya föreskrifter hårdare regler jämfört med tidigare. Ett sådant är minderårigas arbetsmiljö. Här skärps reglerna kring arbetstiden för dem under 18 år som gör praktik ombord.

Sedan första augusti gäller även följande föreskrifter inom sjöfarten:

– När vi gick igenom föreskrifterna upptäckte vi att arbetstiden för minderåriga som är anställda var mer reglerad än för minderåriga i utbildning. Vi tyckte inte att det var rimligt att en 16-åring under praktik ombord kunde jobba mer än 40 timmar i veckan och riskera att bli utnyttjad som billig arbetskraft. Sverige har även fått kritik från EU och ILO (International labour organization, red. anm) när det gäller regler för minderåriga, något som omhändertagits nu, säger Christina Östberg.

Arbeten till kaj

Andra förändringar med de nya föreskrifterna är att fler områden blir reglerade. Dit hör bland annat föreskriften om artificiell optisk strålning, användning av pressar och gradsaxar samt elektromagnetiska fält. Även arbeten under tiden fartygen ligger till kaj har blivit mer styrda.

– Det är bra eftersom vi haft en del olyckor i samband med lastning och lossning. Tidigare var arbete i hamnar bara reglerat när fartyget låg i svenska hamnar men nu gäller reglerna även utomlands, säger Christina Östberg.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook