Hoppa till

Om San och Sams

Sjöfartens arbetsmiljönämnd (San) har till uppgift är att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord. 

Inom San arbetar de fackliga organisationerna och arbetsgivarna tillsammans för god sammanhållning och ökad kunskap om risker och skydd i det dagliga arbetet. Det sker genom exempelvis konferenser, ekonomiskt stöd till arbetsmiljöprojekt och spridning av information. Utöver arbetsmarknadens parter finns också adjungerade ledamöter från Transportstyrelsen och Linnéuniversitetet i San:s styrelse för att ytterligare bredda och fördjupa kunskapen inom nämnden.

San bildades 1956 under namnet Sjöfartens arbetarskyddsnämnd. De första åren handlade nämndens arbete mest om att sprida arbetarskyddsmeddelanden och annat informationsmaterial, men efterhand tillkom nya uppdrag. Under 1970-talet utvecklades kursverksamheten och ett stort antal skyddsombud kom att utbildas i San:s regi. Vid den här tiden pågick också en rad andra aktiviteter, som projektet Pajaladojan där skyddsskor togs fram i samarbete med en skofabrik, ABC vid olycksfall utarbetades i samråd med Röda korset, det trycktes affischer mot rökning och mycket annat. Något senare började San även arrangera arbetsmiljöutbildningar för sjöbefäl, vilket nämnden fortsatte med fram till våren 2006.

Verksamheten i San finansieras via Sjöfartens arbetsmiljöstiftelse (Sams).

Om Sams

San:s verksamhet finansieras via Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse (Sams). Stiftelsen fattar beslut om vilka projekt och andra uppdrag som San ska stödja. Sams bildades 1988 efter överenskommelse mellan Sveriges Redareförening och de tre sjöfackliga organisationerna.

I styrelsens för Sams sitter representanter för Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), SEKO sjöfolk samt Sjöbefälsföreningen (SBF).

Ledamöter i San

Ordinarie
Annika Nordin, ordförande, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Therese Vikström, Stena Line Scandinavia AB
Anette Wugk, TT-Line AB
Gustav Kanstrup, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Johan Marzelius, Sjöbefälsföreningen
Malin Persson, Sjöbefälsföreningen
Pelle Andersson, Seko sjöfolk
Daniel Holmgren, Seko sjöfolk

Suppleanter
Fredrik Holmberg, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Eva Ohlsson, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Lennart Jonsson, Sjöbefälsföreningen
Peter Skoglund, Seko sjöfolk
Björn Bent-Nielsen, Seko sjöfolk

Adjungerade
Transportstyrelsen, Yesim Atak/Patrik Jönsson
Försvarsmakten, Peter Oredsson
Linnéuniversitetet, Cecilia Österman

Ledamöter i Sams

Ordinarie
Annika Nordin, ordförande, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Therese Vikström, Stena Line Scandinavia AB
Fredrik Holmberg, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Johan Marzelius, Sjöbefälsföreningen – Offentliganställda
Karl Huss, Sjöbefälsföreningen
Pelle Andersson, Seko sjöfolk

San-priset

En gång om året delar San ut ett pris för särskilt berömvärda insatser inom området arbetsmiljö till sjöss. Det kan gå till enskilda personer eller företag och organisationer. Prisutdelningen brukar ske i anslutning till San-konferensen och delades ut första gången 2006. Vet du någon som du tycker borde få San:s arbetsmiljöpris? I så fall är du välkommen att höra av dig med namn och en kort motivering till: info@san-nytt.se. 

Pristagare

Bent Björn-Nielsen och Anders Ekberg, M/S Viking Cinderella

Årets San-pris går till en framgångsrik duo som genom ett långvarigt och målmedvetet arbete lyckats vända en tämligen besvärlig personalsituation på fartyget där de båda tjänstgör till något positivt och framåtblickande. Tillsammans har de regelmässigt omhändertagit ärenden som varit viktiga för fartygets besättning och skapat ett modernare förhållningssätt till arbetsmiljön ombord. Bland annat genom ett systematiskt drivande av angelägna frågor i fartygets skyddskommitté med handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar. En av pristagarnas chefer framhåller också den ”otroliga förmågan” att skapa bra relationer mellan fack och företagets landorganisation vilket i förlängningen underlättar för alla anställda ombord.

Sandro Chiesi

Årets San-pris går till en person vars långa karriär utmärkts av ett föredömligt engagemang för såväl arbetsmiljön ombord som för sina kollegors välbefinnande. Hans insatser går långt utöver vad befattningen kräver och han är noga med att försäkra sig om att de som arbetar i fartyget ska må bra, även de som tillhör andra avdelningar än den han själv är chef för. Pristagaren har genom åren också visat ett starkt engagemang i frågor som handlar om att motverka kränkningar och trakasserier inom sjöfarten. Tillsammans med företrädare från landorganisationen i det rederi där han arbetar, har han utvecklat en uppskattad utbildning om hur man motverkar och hanterar trakasserier och kränkningar ombord.

Inställt på grund av pandemin

Gretel Aronsson

Mottagaren av San-priset 2020 är en person vars långa karriär till sjöss präglats av stor yrkesskicklighet och brett kunnande, men också av en empati och omtanke om sina kollegor som går utöver det vanliga. Under den pågående pandemin har hennes förmåga till medkänsla blivit särskilt tydlig och det är många ombordanställda som funnit stöd och sympati hos vår pristagare. Hon har tagit ett personligt ansvar för drabbade kollegor genom att lyssna, samtala och stötta. Engagemanget går långt utöver det yrkesrollen och övriga uppdrag kräver och hon har ägnat åtskilliga timmar av sin fritid till att hjälpa och stödja sina medmänniskor.

Pia Westerholm och Jeanette Ganesjö

Årets San-pristagare har uppvisat ett genuint engagemang för den sociala arbetsmiljön ombord på fartyget där de arbetar. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter har de startat ett projekt för att fler ombord ska bli medvetna om sin arbetsmiljö och vilja påverka den till det bättre. De bjuder in till workshops där de berättar om den nya lagstiftning som reglerar den sociala arbetsmiljön inom sjöfarten och vad man själv kan göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat. Samarbete är utmärkande för deras engagemang; de driver projektet tillsammans med fartygets befälhavare och strävar hela tiden efter att knyta fler ombord till projektet som, liksom de själva, brinner för arbetsmiljöfrågorna. Med sitt projekt har årets San-pristagare visat hur man på ett mycket konkret och tydligt sätt kan arbeta framgångsrikt med frågor som rör den sociala arbetsmiljön.

Frida Wigur, Linda Svenson och Cajsa Jersler Fransson

Vinnarna av årets SAN-pris går till tre personer som med mycket mod och kraft skapat en grogrund för positiv förändring i hela sjöfartsbranschen. Hösten 2017 skakades världen av berättelser om sexuella trakasserier i #metoo-upproret. Sjöfartsbranschen var länge tyst, men tack vare de nominerade personerna lyftes över 1000 berättelser från branschen. På ett effektivt sätt belystes det som inte står rätt till och därigenom har de nominerade personernas handlingar lett fram till att ett långsiktigt, branschövergripande arbete startat med syftet att inte en enda människa i sjöfartsbranschen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling. Tack vare de nominerade personerna har sjöfartsbranschen gemensamt lagt ut sin rutt som pekar mot en ljus framtid med bättre arbetsmiljö, jämlikhet och inkludering – för alla människor inom sjöfarten.

Cecilia Österman

Årets San-pristagare är en person som gjort mycket omfattande insatser för arbetsmiljön till sjöss. Det handlar om en ytterst hängiven och kunnig forskare, men också en inspirerande och uppskattad talare.
Hennes intresse för sjöfarten väcktes redan under gymnasietiden när hon gjorde praktik ombord på ett svensk örlogsfartyg. Där trivdes hon så bra att hon beslöt att byta linje, från fyraårig teknisk till drift- och underhåll, för att sedan läsa vidare till sjöingenjör. Sedan examen har hon arbetat tio år till sjöss, bland annat hos Wallenius.
Arbetsmiljöns stora betydelse, i allt från de anställdas välmående och säkerhet till företagens effektivitet och produktivitet, var något vår pristagare upptäckte tidigt i karriären och hon har både varit arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöingenjör vid Muskö örlogsvarv. År 2008 fick hon en doktorandtjänst vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers tekniska högskola och fyra år senare disputerade hon med en uppmärksammad avhandling om lönsamheten i arbetsmiljösatsningar inom sjöfarten. Den såväl breda som djuplodande kompetensen hos årets San-pristagare har också uppmärksammats utanför sjöfartsbranschen, inte minst i år genom tilldelningen av Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris, Levipriset.

Håkan André

Mottagare av San-priset 2016 är en person som kämpar för sjömäns rättigheter. Med själ och hjärta tar han strid för såväl uteblivna löner som undermåliga boende- och arbetsförhållanden på utländska fartyg som kommer till Sverige. Det förekommer att besättningar inte fått lön på över ett år. Ibland är bostadsutrymmen under all kritik, det kryllar av ohyra och saknas möjligheter att sköta personlig hygien och tvätta kläder. På vissa fartyg råder matbrist och det händer att sjömän vägras hemresa, sjukavmönstring och läkarvård. Årets pristagare samarbetar ofta nära och på bästa sätt med Transportstyrelsens beredskapsinspektörer för att tvinga oseriösa redare att ställa missförhållanden till rätta innan fartygen tillåts lämna hamn. Han verkar för att Sverige ska vara ett land där man respekterar sjömäns grundläggande rättigheter och där ILO:s arbetsmiljökonvention, MLC, tas på allvar. Oavsett veckodag eller tid på dygnet rycker han ut och ger en röst åt dem som sällan vågar höja sin egen.

Monica Öberg

Årets San-pris delades i sedvanlig ordning ut av arbetsmiljönämndens ordförande Lars Andersson. Priset gick till Monica Öberg, Rederi Eckerö Sverige AB. Mottagaren av årets Sanpris beskrivs som en ovärderlig resurs i det rederi hon arbetar. Hon är en stor humanist som med mycket värme och medmänsklighet håller samman rederiets samtliga rehabiliterings- och arbetsträningsärenden på ett föredömligt sätt. Regelverken kan hon utan och innan, och hon är totalt orädd inför att ifrågasätta regler och myndighetspraxis för att hjälpa enskilda människor som har svårt att hantera den byråkrati som ofta möter den som blir långtidssjukskriven. Hon tar sig tid att lyssna till människor som mår dåligt och tillkallar specialisthjälp när det behövs. Men hon har också förmågan att ge tydliga besked och leverera sanningar, ibland obekväma sådana, utan att för den skull döma eller komma med pekpinnar. Hon är en person som med stort hjärta och genuint engagemang gör betydligt mer än vad befattningen egentligen kräver.

Daniel Turkowitch och Per Engström

Årets San-pris delades i sedvanlig ordning ut av arbetsmiljönämndens ordförande Lars Andersson. Priset gick till Daniel Turkowitch och Per Engström på Tallink.
Motivering till San-priset 2014 löd: Arbetsmiljöarbete kräver alltid engagemang och vilja, men ibland också innovationsrikedom och tekniskt kunnande. Och det är något som årets mottagare av Sans arbetsmiljöpris visat imponerande prov på. Ombord på fartyget där de tjänstgör hade man problem med kylan på bildäck. Något uppvärmningssystem fanns inte och när temperaturen kröp ner under nollgradersstrecket kom frosten. Materiel och utrustning rostade och det var en otrevlig miljö att vistats i, både för besättning och passagerare. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 3 2014

Annelie Rusth Jensen

Årets SAN-pristagare har visat hur man med enkla åtgärder kan åstadkomma stora förbättringar. Hon får utmärkelsen för sitt omfattande arbete med att skapa en renare och säkrare arbetsmiljö för rederiets ombordanställda. Tack vare sitt genuina engagemang och sin imponerande drivkraft har åtgången av hälsovådliga kemikalier minskat dramatiskt på rederiets fartyg. På vissa båtar har förbrukningen av vaskmedel sjunkit med hela 90 procent och det används betydligt mindre skadliga limmer och målarfärger än tidigare. Antalet produkter har också blivit färre och numera återfinns samma medel på samtliga fartyg. Doseringsapparater har installerats och rederiet har ställt samman tydliga informationsblad som på ett enkelt sätt förklarar vad en produkt innehåller och vilken skyddsutrustning den kräver. Arbetet har utförts i nära samarbete med besättningarna där alla fått möjlighet att vara med och påverka. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 1 2013

Christer Edström, Johan Bertell och Lars Nordström

Årets San-pris går till befälhavarna på M/S Eckerö, Christer Edström, Johan Bertell och Lars Nordström. De får utmärkelsen för att de på ett föredömligt sätt skapa en säker och trivsam miljö ombord på fartyget. Återkommande arbetsmiljöutbildningar genomförs för hela besättningen, det är högt i tak för diskussioner kring problem och man vågar fatta beslut för att minska hälsoriskerna.
Man månar också om att de som arbetar på M/S Eckerö ska trivas och känna sig välkomna på sin arbetsplats. En branschföreträdare som ibland besöker fartyget säger att ”Stämningen ombord är så familjär att det känns som att komma hem”. För att åstadkomma en sådan atmosfär krävs befälhavare som tar hand sin besättning och som har viljan och förmågan att skapa bra förutsättningar för träning och sociala aktiviteter. Och det har årets pristagare visat åtskilliga prov på. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 4 2012.

Linda Sundgren

Frilansande journalist och redaktör för SAN-Nytt.
Motivering: Hon får priset för att hon under många år med stort engagemang bevakat och kommunicerat säkerhets- och arbetsmiljöfrågor inom sjöfarten på ett mycket kompetent sätt och för att hon har en enastående förmåga att beskriva de mest komplicerade problem och sammanhang på ett för alla begripligt språk. Under åren har Linda svarat för ett mycket förtjänstfullt arbete inom SAN. Sedan 2004 har hon, som jag nyss nämnde, varit redaktör för SAN-Nytt och hon har lyft tidningen till att bli just en tidning i ordets rätta bemärkelse och som numera ger ett mycket professionellt intryck både med avseende på innehåll, form och layout. Linda har även lagt ned ett omfattande och utmärkt arbete med att uppgradera SAN:s hemsida och med utformningen av SAN:s interaktiva arbetsmiljö-utbildning, som för övrigt kommer att presenteras senare under dagen. Linda har också under åren skrivit många artiklar inom arbetsmiljöområdet för de fackliga tidningarna Sjömannen, Sjöbefäl och Nautisk Tidskrift.

Bo Lindgren

Teknisk chef på Stena Jutlandica. Motivering: Han får utmärkelsen för sitt gedigna arbete med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte bara ombord i Stena Jutlandica, utan också i rederiet totalt. Bo Lindgren har varit en drivande kraft för att utveckla den dokumentation för det systematiskt arbetsmiljöarbete som numera används på samtliga elva fartyg inom rederiet. Stena Lines fartygsgemensamma SAM-dokumentation är nu inne på sin tredje version och uppdateras varje år. Utöver hängivna insatser för arbetsmiljöhöjande åtgärder ombord har han också varit delaktig i myndighetskontakter rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har under sina många år till sjöss varit djupt engagerad i arbetsmiljöfrågor, och med stor kunskap och ett brinnande intresse har han bidragit till en säkrare och trivsammare arbetsplats för sig och sina kollegor. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 4 2010

Bo Lindgren

Teknisk chef på Stena Jutlandica. Motivering: Han får utmärkelsen för sitt gedigna arbete med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte bara ombord i Stena Jutlandica, utan också i rederiet totalt. Bo Lindgren har varit en drivande kraft för att utveckla den dokumentation för det systematiskt arbetsmiljöarbete som numera används på samtliga elva fartyg inom rederiet. Stena Lines fartygsgemensamma SAM-dokumentation är nu inne på sin tredje version och uppdateras varje år. Utöver hängivna insatser för arbetsmiljöhöjande åtgärder ombord har han också varit delaktig i myndighetskontakter rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har under sina många år till sjöss varit djupt engagerad i arbetsmiljöfrågor, och med stor kunskap och ett brinnande intresse har han bidragit till en säkrare och trivsammare arbetsplats för sig och sina kollegor. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 4 2010

Christer Sjökvist

Bartender och huvudskyddsombud på Silja Galaxy Motivering: För att i över 20 års tid arbetat för att skapa säkrare, hälsosammare och mer trivsamma ombordförhållanden för sig och sina kollegor. I sina insatser för arbetsmiljön har han visat både respekt och ansvar för sina medmänniskor och ingen fråga tycks vara för liten eller för stor för att han ska vilja engagera sig i den. Det senaste året har krävt extra stora insatser då han tillsammans med fartygsledning och övriga skyddsombud på Silja Galaxy – som gick från estnisk till svensk flagg förra sommaren – lagt ner åtskilliga timmar för att anpassa fartyget till det svenska regelverket och skapa en trygg arbetsplats. Den sortens engagemang som Christer visat så många prov på under årens lopp är något som både ombordanställda och arbetsgivare så väl behöver, och därför vill vi i SAN visa våra uppskattning genom att tilldela honom årets arbetsmiljöpris. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 1 2009

Christer Lindvall

VD i SFBF, President i IFSMA, Ordförande i ITF:s sjösäkerhetskommitté Motivering: För att under många år och med stor framgång ha drivit frågor om arbetsmiljö och säkerhet till sjöss i såväl Sverige som internationellt. 

Läs porträttet i SAN-Nytt 4 2008

Angela Jenhed

Stena Line Motivering: Genom ett helhjärtat engagemang har pristagaren bemödat sig om att alla ombordanställda inom rederiet skall ges möjlighet till personligt anpassade hörselskydd. Trots tidvisa motgångar har pristagaren inte givit upp utan oförtrutet drivit frågan och till sist fått gehör för sitt arbete. Enligt uppgift ett initiativ och arbete som varit mycket uppskattat bland de ombordanställda.