Rapporter

Låg exponering av helkroppsvibrationer på isbrytare

Helkroppsvibrationer på isbrytande fartyg är inget stort hälsoproblem. Det visar en studie från Sjöfartsverket som publicerades 2016. Såväl mätningar som enkätstudier med besättningarna visar att komforten ombord är god, även under isbrytaroperationer. Studien genomfördes på Oden och Frej under två veckor i september 2015 och totalt analyserades 274 vibrationsmätningar och 102 bullermätningar. Rapporten heter Investigation of exposure to whole body vibration for icebreaker crew.

Läs hela rapporten här.

Brandskyddet på ropax-färjor brister

Att agera snabbt, kunna orientera sig väl och kommunicera effektivt är några av nyckelfaktorerna i hanteringen av en brand ombord. Men forskningsstudien Sebra (systeminriktat erfarenhetsarbete för marin brandsäkerhet) visar att många av dessa kvaliteter osynliggörs i dagens brandskyddsarbete som främst är inriktat mot teknik och administration.

Läs hela rapporten här

Riskbedömning av svenska sjömäns yrkesmässiga exponering för toxiska luftföroreningar

Däcksanställda på tankfartyg med det cancerogena ämnet bensen i lasten exponeras under vissa arbetsmoment för höga halter av bensen. Och den som jobbat på äldre tankfartyg kan ha en ökad risk att drabbas av blodmalignitet. Det här är några av resultaten i en avhandling av överläkaren Karl Forsell som lades fram vid Göteborgs universitet i slutet av förra året. Avhandlingen innehåller också en enkätundersökning om arbetsmiljön på svenska fartyg.

Läs eller ladda ner hela rapporten här

Avhandling sjömäns arbetsmiljö och risk för cancersjukdom

Inneluften på svenska fartyg är bra och understiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden med god marginal. Det visar en rapport från Svenska miljöinstitutet IVL.

Läs eller ladda ner hela rapporten här

Kartläggning av arbetsskador till sjöss

Fall- och halkolyckor är de i särklass vanligaste orsakerna till arbetsolyckor till sjöss och mest drabbade är intendenturbesättningarna. Det här visar en magisteruppsats från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm som San har beställt. Studenterna har undersökt anmälningar om arbetsskador gjorda mellan åren 2014 och 2016 som resulterat i minst en dags sjukfrånvaro. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för att minska antalet arbetsskador ombord.

Läs eller ladda ner hela rapporten här

Sjukt kul jobb

Stundtals tufft men ändå givande. Så skulle arbetssituationen kunna sammanfattas för de som jobbar inom intendenturen med service och försäljning till gäster på passagerarfartyg. Många arbetsmoment innebär hög fysisk och mental arbetsbelastning med liten möjlighet att själv kunna påverka sina arbetsförhållanden. Men trots att servicepersonalen är överrepresenterade bland de långa sjukskrivningarna är det en motiverad arbetsgrupp med
hög arbetstillfredsställelse. I den här rapporten sammanställer vi några av de viktigaste resultaten från forskningsprojektet Intendenturpersonalens arbetsmiljö1 som genomfördes vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet under åren 2015–2017.

Läs eller ladda ner hela rapporten här.

“Sjötendenser Nr 1/2014

Säkerheten är idag hög inom den svenska yrkessjöfarten. Men det är viktigt att inte slå sig till ro, utan att även fortsättningsvis sträva efter att behålla och utveckla säkerheten. Det har gått 20 år sedan passagerarfärjan M/S Estonia förliste på sin färd från Tallinn till Stockholm. Många åtgärder har sedan dess genomförts på internationell nivå för att förbättra sjösäkerheten och miljön. En viktig uppgift för Transportstyrelsen är att arbeta förebyggande genom att identifiera och analysera risker samt vidta åtgärder innan det leder till en olycka.

Läs eller ladda ner hela rapporten här.

“En sjöman är alltid en sjöman”

Rapporten handlar om kränkningar och trakasserier bland sjömän på svenska fartyg – en intervjustudie av Nicole Hodge och Emelie Widerström.

Läs eller ladda ner hela rapporten här.

Intendenturpersonalens arbetsmiljö

Rapporten handlar om arbetsmiljön för intendenturpersonalen på svenska passagerarfartyg. Resultaten visar bland annat att passagerarfartygens besättningar rapporterar högre utmattningsupplevelse än ombordanställda inom andra fartygssegment. Intendenturpersonalen är också klart överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken och sjuktalen, vilket kan kopplas till upplevelsen av utmattning.

Läs eller ladda ner hela rapporten här.

Slutrapport RS 2016:10

SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser ska undvikas i framtiden. SHK:s undersökningar syftar däremot inte till att fördela skuld eller ansvar, vare sig straffrättsligt, civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt.  Rapporten finns även på SHK:s webbplats: www.havkom.se

God innemiljö på svenska fartyg

IvlKartläggning av innemiljön och förslag på förbättringsåtgärder
Tre forskare har mätt luftkvalitén ombord på nio svenska fartyg. De konstaterar att det överlag är bra luft på de undersökta fartygen och att halterna av luftföroreningar låg under eller mycket under både hygieniska gränsvärden och rekommenderade riktvärden. Det var dock stora skillnader både inom och mellan fartygen. För luftkvalitén i maskin är det främst bränslet det som påverkar luftkvalitén (tjockolja sämst) medan bränsle i kombination med framdrivningssystem påverkar andra innemiljöer mest. Studien presenteras i rapporten God innemiljö på svenska fartyg och är författad av Sarka Langer, Jana Moldanová och Cecilia Österman vid IVL Svenska miljöinstitutet. San har deltagit som referensgrupp. Läs rapporten här.

Avhandling om arbetsmiljö till sjöss

avhandlingco-100x146-1God arbetsmiljö lönar sig. Den slutsatsen drar sjöingenjör och teknologie doktor Cecilia Österman i sin avhandling Developing a value proposition of maritime ergonomigs. I sju olika studier har hon undersökt hur enskilda sjömän, rederier, sjöfartsnäringen och samhället påverkas av insatser för arbetsmiljön. Resultaten visar att alla inblandade tjänar på att förhållandena ombord håller en bra kvalitet.
Läs eller ladda ner hela avhandlingen här.

Arbetsmiljömanual

Manual-ENG-1 Manual-SV-1Med manualens hjälp blir det enklare att hålla reda på vad lagar och regler kräver av arbetsmiljön ombord. Den kan också fungera som ett arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommittémöten.

Manualen kan antingen laddas ner i pdf-format eller beställas i pärmar.
Arbetsmiljömanual för sjöfarten på svenska (pdf, 1,5 mb)
Working Environment Manual på engelska (pdf, 1,5 mb)

Rederier rekommenderas att införskaffa minst två pärmar till varje fartyg, ett till bryggan/fartygskontoret och ett till skyddsbiblioteket. Minst en pärm bör även finnas på landkontoret. Pärmen har ett lösbladssystem för att underlätta uppdateringar.

Priser
Pdf-filer: Gratis
Pärm: 490 kr exkl. moms och frakt
Abonnemang för årlig uppdatering av pärmar: 100 kr exkl. moms och frakt
Sjöfartsskolor får rabatt och betalar 245 kronor exkl. moms och frakt.

Beställning
Beställ pärmen hos Prevent på www.prevent.se eller telefon 08-402 02 00.
Svensk pärm: artikelnummer 596, ISBN-nummer 978-91-7365-031-1
Engelsk pärm: artikelnummer 572, ISBN-nummer 978-91-7365-036-6

Rapport om farliga timmerlaster

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid medan timmer och flis binder syre och bildar koldioxid. Det visar en forskningsstudie från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall som granskat förändringar i atmosfären kring trälaster.
Slutrapport farliga trälaster (pdf, 1 mb)

Maritime Health

Publikationer från ISM

Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg

Buller och risken för olycksfall är de mest vanliga problemen i arbetsmiljön som sjöman, följt av vibrationer från skrovet, obekväma arbetsställningar samt avgaser. Studien visar på kemisk och fysisk belastning inom däck, maskin och intendentur, samt att arbetet med vibrerande handhållna verktyg kan vara ett underskattat problem inom sjöfarten. Även faktorer som säkerhet, skyddsutrustning och psykosociala faktorer diskuteras i Rapport Nr. 151: Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg.

AV: KARL FORSELL

Major differences in rates of occupational accidents between different nationalities of seafarers

Internat. Marit. Health, 2008, 59, 1 – 4
Av Henrik L Hansen, Lise Hedgaard Laursen, Morten Frydberg och Soeren Kristensen

Earlier studies and statistics have shown that merchant seafarers from the South East Asia had considerable lower accident rates when compared with seafarers from Western Europe. The purposes of the study were to investigate whether the earlier observations were sustained if further sources on occurrence of accidents were used and to identify specific causes of excess accident rates among certain nationalities.

Seafarers occupational accidents (pdf)

Här finns information om arbetsmiljön för dig som arbetar till sjöss!

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet
(Länken är en genväg till en samlingssida för Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö till sjöss. Därifrån får du själv leta dig vidare till det ämnesområde du söker.)

Drivs av Breakwater Publishing