Sammanfattande säkerhetsutveckling

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.De flesta känner till att det finns stora risker med att beträda stängda utrymmen och lastrum fyllda med laster av exempelvis organiskt material, som kol. Trots det sker dödsolyckor i slutna utrymmen ombord relativt frekvent inom världshandelsflottan.

Declan Duff S-42/18
Den 16 mars 2018 låg bulkfartyget Declan Duff och lossade kol i Oxelösunds hamn. I samband med detta omkom en behovsanställd hamnarbetare till följd av syrebrist när han gick ner via en oventilerad spirallejdare till ett lastrum ombord. Information om att spirallejdarna var inkapslade och att det innebar risk att använda dem hade förmedlats från fartyget till hamnen inför lossning. Informationen om att spirallejdaren var inkapslad och att man därför skulle använda raklejdaren fördes inte vidare till samtliga berörda hamnarbetare. Det har inte gått att klarlägga när och av vem nedgångsluckan till spirallejdaren öppnades. Av olycksrapporten från Statens haverikommission framgår vidare att hamnarbetaren saknade bland annat momentet Storbulk-kol och kokslossning i sin introduktionsutbildning och han hade inte lossat kol tidigare. Han saknade även viss utbildning och full behörighet som maskinförare. Uppdragsledaren på det aktuella skiftet hade ingen uppdragsledarutbildning och resursplaneraren saknade fullständig information om den utbildning och erfarenhet som den omkomna hamnarbetaren hade. Det har även framkommit flera indikationer på procedurglidningar i hamnen. Att hamnarbetaren gick ner via spirallejdaren berodde sannolikt dels på okunskap om riskerna på grund av avsaknad av utbildning och erfarenhet från kollossning. Dels på att informationen om den inkapslade spirallejdaren och riskerna med detta inte hade förmedlats till honom. Även det faktum att nedgångarna i lastrum sju var spegelvända bidrog sannolikt till valet av spirallejdaren. Bakomliggande faktorer var avsaknad av tillräckligt strukturerade arbetssätt för överlämning av säkerhetskritisk information samt robusta system för att upptäcka och åtgärda procedurglidningar.

Källa: Statens haverikommission

Tidigare olyckor av liknande art
International Bulk Terminals association (IBTA) har gjort en genomgång av dödsolyckor i samband med transport, lastning eller lossning av bulklaster. Av den framgår att mellan 1999 och april 2018 omkom 88 personer vid 55 olyckor till följd av kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Av dessa omkom 76 personer på lastrumslejdare, 9 personer i lastutrymmen samt 3 personer i närliggande utrymmen. 20 av olyckorna avsåg fartyg lastade med kol.

Källa: Statens haverikommission

Statistik i Sverige
Under samma tidsförlopp som ovan har vi i Sverige sex registrerade olyckor med dödlig utgång där besättningsmedlemmar och stuveriarbetare förlorat livet efter att de gått in i lastrum eller närliggande oventilerade utrymmen. Lasten har bestått av någon form av organiskt material som träprodukter, kol eller fisk. Vid fyra av de sex händelserna har andra personer försökt ta sig in i utrymmena utan andningshjälp och skadat sig. Vid två tillfällen har man till och med avlidit. Även om man räddas ur ett syrefattigt utrymme finns stora risker att hjärnan utsatts för så svåra skador att personen ifråga får men för livet. En av de mest kända händelserna, Saga Spray, avled en matros, en stuvare skadades svårt, tre besättningsmän, två stuveriarbetare och två ambulanspersonal fick föras till sjukhus.

Rekommendationer om arbeten i slutna utrymmen
I IMO:s resolution A 1050(27) med rekommendationer om arbete i slutna utrymmen ombord på fartyg framhålls vikten av procedurer för att gå in i slutna utrymmen och att besättningen är medveten om dessa. Vidare anges att dörrar och luckor ska säkras om de inte används. En dörr eller lucka till ett slutet utrymme som öppnas för ventilering kan felaktigt tas för att vara en indikation på en säker atmosfär. Därför bör ingången bevakas av vakt eller spärras av med en mekanisk barriär, som exempelvis ett rep eller en kedja med en varningsskylt.

Källa: Statens haverikommission

Förebyggande
arbete

Ett sätt att skydda sig mot sådana här olyckor är att ha tillgång till någon forma av syremätare samt lättillgängliga andningsmasker. Det gäller också att utbilda besättningar och andra medarbetare i användandet av utrustningen så att de personer som försöker undsätta en skadad inte försöker gå in i utrymmet utan skyddsutrustning eller med skyddsutrustningen felaktigt monterad. Alla vet att tiden är en avgörande faktor i ett sådant här läge, men att ge sig in i utrymmet utan frisklutsutrustning är inte ett alternativ då det alltför ofta slutar i fler förolyckade. Det är också viktigt att precis som det nämns tidigare ha väl implementerade rutiner för hantering av slutna utrymmen och att personalen har rätt utbildning och kännedom om de risker som föreligger med olika laster.

Statens haverikommission

Olycksutredningar

Enligt ett direktiv från EU 2009/18/EU om grundläggande principer för utredning av olyckor inom sjötrafiksektorn ska de olyckor som klassificeras som mycket allvarliga alltid utredas.

I Sverige är Statens haverikommission (SHK) den utpekade myndigheten när det gäller sjöolyckor. SHK utreder olyckor på svenska fartyg över hela världen och utländska fartyg på svenskt territorialvatten.

Påbörjade utredningar civil sjöfart 2018

Brand på biltransportfartyget MIGNON i sydkinesiska sjön. Händelsedatum: 2018-04-04, S-59/18

Makassar Highway – Grundstötning utanför Västervik. Händelsedatum: 2018-07-23, S-148/18

Loke – förlisning utanför Vaxholm. Händelsedatum: 2018-08-1, S-168/18

Envik – allvarlig personskada i samband med förtöjningsarbete i Degerhamn, Kalmar län. Händelsedatum: 2018-11-27

S-238/18

Mari III – Grundstötning utanför Lysekil, Västra Götalandslän. Händelsedatum: 2018-12-10, S-245/18

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook