Sjöfartskontoret hjälper sjukskrivna sjömän

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

kryckaFörsäkringskassans sjöfartskontor utreder rätten till ersättning och samordnar rehabilitering av sjukskrivna. Med ett eget branschkontor blir servicen personligare och mer flexibel. – Sjöfarten är så speciell att det behövs en egen avdelning, säger Mats Lindblad, chef för sjöfartskontoret.

Sjöfarten är den enda bransch med ett eget specialkontor inom Försäkringskassan. De har sina lokaler i Göteborg, men ansvarar för alla sjömän som jobbar på svenska fartyg.

– Förra veckan åkte två handläggare runt i södra Sverige och hade avstämningsmöten och det händer att vi även har enstaka möten i Finland. Alla har samma rättigheter, oavsett var man bor, och ingen ska bli missgynnad av att vi finns i Göteborg, säger Mats Lindblad.

Så snart en anmälan kommit in till sjöfartskontoret försöker man kontakta den sjukskrivne. Vanligtvis blir det inom ett par veckor efter att handlingarna skickats in från rederiet och den sjukskrivne. Till skillnad mot den vanliga Försäkringskassan, där en handläggare bedömer om sjukpenning ska beviljas och en annan sedan sköter om ärendet, får sjömän en personlig handläggare redan från start.

– Vi försöker alltid få så tidig kontakt som möjligt med den sjukskrivne, säger Laura Koivisto, handläggare vid sjöfartskontoret. Vi ringer upp och berättar vad vi kan hjälpa till med och hur vi arbetar. Ambitionen är att alltid vara lite snabbare än den vanliga kassan.

Försäkringskassans roll, säger Laura, är att vara spindeln i nätet.

– Vi har ett samordningsansvar och sköter kontakten med arbetsgivare och vårdgivare och ordnar gemensamma möten. Vid lite längre sjukfall behöver vi ofta lägga upp en plan för återgång till arbete.

Arbetsträning

Försäkringskassans handläggare engageras framför allt vid mer utdragna sjukskrivningar och där det krävs särskilda rehabiliteringsinsatser i form av sjukvård eller planering. Det är inte alltid en sjukskriven kan återgå direkt till sin ordinarie tjänst på fulltid. I de fall det behövs en successiv tillbakagång kan sjöfartskontoret hjälpa till att lägga upp en planering.

– Om en person ska vara halvtidssjukskriven under återgången, brukar det innebära att man jobbar fyra timmar om dagen, fem dagar i veckan. Men ombord kan det vara svårt eftersom fartyget kanske är borta en vecka eller två i stöten, säger Mats Lindblad.

En variant som ibland kan använd-as om förutsättningarna är de rätta, är arbetsträning.

– Det innebär att man är utöver ordinarie personal och kan gå ifrån en stund om det blir för jobbigt. Den som arbetstränar ska inte ha samma krav på sig som de andra. Men även det här kan vara svårt att få till eftersom det kan bli ganska långa tider ombord. Men jag måste säga att vi blivit jäkligt bra på att hitta lösningar inom de ramar vi har att förhålla oss till och det har hänt att vi låtit personal från intendenturen arbetsträna på hotell iland, säger Mats Lindblad.

Även andra uppdrag kopplade till tjänsten kan behöva ses över i samband med sjukskrivning, säger Mats Lindblad.

– Som vilken roll en person har i säkerhetsorganisationen. Man kanske inte ska vara rökdykare längre utan tillhöra utrymningspersonalen istället.

Gråzon

Men ibland går det inte att rehabilitera eller hitta fungerande lösningar ombord. I de fallen blir det ofta väldigt tungt för personen i fråga, säger Mats Lindblad.Lauraochmats

– Ibland kanske man helt enkelt inte får något nytt läkarintyg för sjöfolk. Men ofta är det inte svart eller vitt utan en gråzon och min erfarenhet är att man gärna prövar tre gånger för mycket innan man inser att det inte kommer att fungera. Sjömän identifierar sig väldigt starkt med sitt yrke.

Mats Lindblad berättar att Sjöfarts-kontoret förra året inledde ett samarbete med Transportstyrelsen. Avsikten är att kassan snabbt och enkelt ska kunna kontakta myndigheten om de upptäcker brister som kan påverka de ombord-anställdas hälsa.

– Det är Transportstyrelsen som har tillsynsansvaret för arbetsmiljön till sjöss och kan göra den sortens inspektioner; den befogenheten har inte vi. Det kan handla om både fysiska och psykologiska brister, som mobbning. I januari följde vi med ut på en inspektion, vilket vi hoppas var väldigt givande för alla parter.

En nära kontakt med branschen är något som Mats Lindblad värnar om. Och då handlar det inte bara om myndig-heten.

Man kanske inte ska vara rökdykare längre

– Samarbetet med fack och arbetsgivare är jätteviktigt för oss. Vi försöker träffa dem och informera om hur vi arbetar med sjukskrivningar och rehabilitering även när vi inte har några pågående ärenden. Det underlättar om något händer.

Att ett sjöfartskontor behövs inom Försäkringskassan är både Mats Lindblad och Laura Koivisto övertygade om.

– Vi känner till de villkor som gäller för sjömän och hur arbetet ombord ser ut. Det underlättar både för dem och för oss.

Linda Sundgren

 

kassan

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook