Tuff ombordmiljö utmaning vid rehabilitering

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

stenaPå Stena Lines personalavdelning jobbar man såväl skadeförebyggande som med att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete. 

– Men det kan vara svårt. Fartygsmiljön är tuff på många sätt och allt går inte att förändra och anpassa, säger Camilla Åsviken på rederiets HR-avdelning.

När någon blir sjuk ombord är det i första hand en fråga för närmsta chefen. Men vid längre sjukskrivningar kan också HR-avdelningen kopplas in. Rederiet har i sin tur ett nära samarbete med företagshälsovården.

– Där finns läkare, arbetsmiljö-ingenjörer, sjukgymnaster och andra experter som känner oss väl och vet hur arbetet ombord ser ut. Exempelvis kan de skicka ut en ergonom för att göra en utredning av någons arbetssituation och ge råd om hur belastningen kan minska, säger Camilla Åsviken.

Försöker anpassa

Men hon tillägger att det inte alltid är möjligt att hitta fungerande lösningar. Fartygsmiljön är många gånger både fysiskt och psykiskt krävande.  Och vissa tjänster är mer utsatta än andra med tunga lyft, monotona arbetsuppgifter, högt tempo och långa arbetsdagar.

citat– Vi försöker anpassa och omplacera i den mån det går i linje med våra skyldigheter som arbetsgivare. Men det är inte alltid lätt. Vi har en slimmad organisation och en verksamhet som måste fortgå, samtid-igt som alla våra medarbetare ska ha en fungerande arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt.

Ett par av de svårare grupperna att arbeta med är de med ofta återkommande korta sjukskrivningar liksom psykiska åkommor, säger Camilla Åsviken.

– Vi försöker coacha våra chefer ombord för att de ska arbeta förebyggande mot ohälsa och där ingår också den psyko-sociala miljön. Men sådant som mobbning och kränkningar är jättesvårt att hantera och till syvende og sisdt handlar det om den enskildes upplevelse.

Ökad psykisk ohälsa

– Stena Line följer samma utveckling som samhället i övrigt, vilket innebär att sjukskrivningar av psykisk karaktär ökar, samtidigt som sjukskrivningar av fysisk karaktär är fortsatt vanliga. För en lyckad rehabilitering och arbetsåtergång krävs en långsiktig planering och en successiv återgång. En nära samverkan mellan chef och medarbetare, men även involvering av fack, HR och företagshälso-vård är framgångsfaktor, säger Camilla Åsviken.

Inom Stena Line har man sedan flera år ett stort engagemang i hälsofrågor och arbetar ständigt med att utveckla processer i syfte att effektivisera rehab-iliteringsarbetet. Förra året sjösattes en hälsostrategi inom organisationen och i företagets arbetsmiljöpolicy ryms nu även hälsofrågorna.

– Vi försöker fånga upp signaler om ohälsa hos medarbetaren. Kan vi sätta in tidiga insatser och göra vissa anpassningar har vi bättre förutsättningar för att besättningen ombord på fartygen ska må bra och trivas på sin arbetsplats.

Friskvård och livsstil

För att visa att organisation anser att det är viktigt att arbeta proaktiv med hälsa och livsstil finns det gym ombord på samtliga fartyg och även i anslutning till kontoret iland.

– Vi har en person hos oss som i princip arbetar heltid med friskvårds- och livsstilsfrågor och vi tror att det är en satsning som lönar sig, både för de anställda och för rederiet, säger Camilla Åsviken.

  Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook