Ytterligare åtgärder för att minska antalet olyckor

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det formella säkerhetsarbetet är givetvis viktigt, att lagar, regler och föreskrifter följs, att det finns ett ledningssystem med policy, rutiner, uppföljning, feedback, revisioner, certifiering och standarder. Detta räcker inte alltid, utan det informella säkerhetsarbetet som genomförs av engagerade individer, arbete i skyddsorganisationen, fackligt arbete, diskussioner och säkerhetskultur måste också stimuleras. En god säkerhetskultur kan ge stöd och vara vägledning för människors bedömningar och beslut i enskilda situationer där instruktioner saknas eller är bristfälliga. En god säkerhetskultur innebär att de inblandade arbetar med ett mer förebyggande (proaktivt) perspektiv. Det kan i förlängningen leda till att behovet av reaktiv regelutveckling minskar på såväl sjösäkerhets- som arbetsmiljöområdet men även till att reglerna blir färre och med en lägre detaljeringsnivå.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook