Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss!

info@san-nytt.se

Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse, org. nr 857500–9587 är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss. 

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du prenumererar på vår tidning, anmäler dig till vår digitala utgåva av tidningen, deltar på våra event eller vid andra kontakter med oss. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av tabellerna nedan. 

Ändamål och laglig grund
Personuppgifterna som vi har samlat in om dig och som du lämnat till oss används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

För att du ska kunna prenumerera på vår tidning behöver vi behandla dina personuppgifter. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

  • Vi levererar din tidning (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
  • Vi erbjuder möjligheten att registrera din e-postadress så att du får tidningen i digital form


Laglig grund

Privatperson: Avtalet som vi har ingått med dig

Företagsrepresentant: Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tidningen enligt avtalet som ingås med oss och företaget.

Mottagare av personuppgifter

Leverantör av tryck och distribution.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter tills dess att du avslutar prenumerationen. 

 

Att sprida information om arbetsmiljö till sjöss är en viktig uppgift för oss och som ett led i det arbetet vill vi ibland även anordna event. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

  • Vi registrerar och administrerar ditt deltagande på eventet.
  • Vi kommunicerar med dig före och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
  • Vi administrerar eventuell fakturering av ditt deltagande på eventet.


Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra event.

Laglig grund för specialkost

Om vi erbjuder mat i samband med våra events kommer vi be om ditt föregående samtycke.

Mottagare av personuppgifter

Samarbetspartners för det specifika eventet, t ex leverantör av mat och logi.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter tills det som inträffar först av (1) att du avslutar prenumerationen, eller (2) att vi får ett automatiskt meddelande om att inbjudan till eventet inte kan levereras till din angivna e-postadress. 

 

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag. Det kan röra krav i bokföringslagen, skatterättslig lagstiftning eller penningtvättslagen eller krav på att lämna ut uppgifter i händelse av ett tillsynsärende. 

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Laglig grund

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Mottagare av personuppgifter

Vi kan tvingas lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar.

Lagringstid

Vi sparar personuppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om den relevanta transaktionen i 7 år.

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

  • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna ha ett systematiskt säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

Mottagare av personuppgifter

IT-leverantör

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter tills dess att du avslutar prenumerationen.

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, tryckeri och IT-system. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga: Myndigheter eller samarbetspartner t ex för ett specifikt event.

Mer detaljerad information om kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter hittar du i tabellerna ovan.

Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES finns antingen beslut från EU-kommissionen om att det aktuella landet säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller att vi ser till att det finns lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är ett avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. 

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring).

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på info@san-nytt.se

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.