Transportstyrelsen informerar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.

Olycksstatistik 2018

Här följer ett utdrag ur Transportstyrelsens senaste sammanställning av fartygsolyckor. Statistiken avser år 2018 och kommer inom kort att finnas tillgänglig på myndighetens hemsida. Olycksstatistiken för 2019 presenteras senare i år.

Sammanfattning av säkerhetsutvecklingen

År 2018 var ett relativt normalt år för svensk sjöfart. Totalt rapporterades 316 händelser, varav 57 var tillbud till olyckor. Av dessa 57 tillbud bedöms 3 stycken vara tillbud till personolycka. Vidare har 82 händelser klassificerats som personolyckor och 177 som sjöolyckor. En sjöolycka definieras som en olycka som har uppstått i samband med fartygets drift, medan personolyckor är händelser som inte härrör från driften. I båda fallen är ett tillbud en händelse som hade kunnat utvecklas till en olycka, om den inte avvärjts i tid. Under 2018 omkom tre personer, en vid en personolycka och två vid sjöolyckor. Den ena sjöolyckan var en stuveriarbetare som i samband med lossning av last omkom. I det andra fallet klämdes en matros ihjäl på förtöjningsspelet i samband med avgång. Personolyckan var en målare som omkom under arbete ombord på en färja. Den till synes stora ökningen av personlyckor mellan 2017 och 2018 (32 respektive 82) beror främst på förändrade rapporteringskällor och rutiner hos Transportstyrelsen, snarare än på att sjöfarten har drabbats av fler personolyckor. Nytt för 2018 är också att särskilja tillbuden till personolyckor. Tidigare har dessa händelser räknats med som vanliga tillbud. Antalet inrapporterade tillbud till personolyckor är mycket lågt och underrapporteringen antas här vara mycket stor.

Sjöolyckor

En sjöolycka definieras som en olycka som har uppstått i samband med fartygets drift. Av de sjöolyckor som rapporterades under 2018 kan cirka en fjärdedel härledas till maskinhaverier och cirka en femtedel vardera till kollisioner respektive grundstötningar. Fördelningen motsvarar i hög grad samma som för 2017.

De mindre allvarliga olyckorna utgör den största kategorin med drygt 85 procent. Över femårsperioden visar figuren på förhållandevis små förändringar: förlisningar och de allvarligare olyckorna fortsätter att minska något sett över åren, vilket är positivt, medan andelen mindre allvarliga olyckor har ökat något. Denna ökning kan tolkas som ett tecken på att kännedom om rapporteringskraven till myndigheten och förståelsen för nyttan med rapporteringen ökar inom branschen.

För 2018 är tekniska fel i utrustningen den största olycksorsaken, följt av kommunikation. När 2018 års statistik jämförs med föregående år märks en kraftig minskning av olycksorsaker som klassificeras som mänsklig faktor. Det överensstämmer väl med en förändrad bedömning av arbetsmiljörelaterade händelser som alltmer bedöms röra aspekter inom gruppen kommunikation, organisation och rutiner. Detta har gjorts dels eftersom mänsklig faktor med tiden ansetts för oprecist, dels på grund av en medveten satsning som syftar till att i högre grad inkludera andra aspekter, som samverkan människa teknik och organisation, i analys-
en av sjöfartshändelser.

De flesta olyckor sker antingen i hamnområden eller på inre kustfarvatten, med cirka 30 procent vardera. Antalet olyckor på inre kustfarvatten har ökat med närmare tio procentenheter sedan förra året. Likaså har mängden rapporterade olyckor i insjöar samt på kanal, flod och bojad led minskat från sex respektive elva procent till tre respektive fyra procent av det totala antalet händelser.

Personolyckor

Antalet rapporterade personolyckor har ökat markant jämfört med tidigare år. Det beror dock främst på ett förändrat registreringsförfarande på Transportstyrelsen snarare än en egentlig ökning av olyckshändelser, vilket nämnts ovan. Andelen skadade i sjöolyckor varierar år till år men ligger mer i linje med tidigare år.

Pågående utredningar om civil sjöfart hos Statens haverikommission

Mycket allvarlig sjöolycka på Rindö

Händelse: Dödsolycka vid kranarbete på fartyg

Datum: 2019-11-14

Ärendenummer: S-190/19

Allvarlig sjöolycka med svenskflaggade roro-passagerarfaryget Peter Pan mellan Rostock och Travemünde

Händelse: Brand och explosion ombord

Datum: 2019-07-09

Ärendenummer: S-98/19

Balticborg – Olycka ombord på roro-fartyget Balticborg

Händelse: Någon form av brand eller explosion ombord

Datum: 2019-03-19

Ärendenummer: S-40/19

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook