Arbetsmiljö och säkerhet i den europeiska transportsektorn

Europeiska arbetsmiljöbyråns riskcentrum (ERO) arbetar fortlöpande med att identifiera arbetsmiljörisker, beskriva trender och förutse förändringar som påverkar arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Europeiska arbetsmiljöbyråns riskcentrum (ERO) arbetar fortlöpande med att identifiera arbetsmiljörisker, beskriva trender och förutse förändringar som påverkar arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Den senaste rapporten från april i år har tema transport och tar en närmare titt på de utmaningar och risker som personalen inom järnvägs-, luft- och sjötransportsektorerna utsätts för. Bland de främsta fysiska arbetsmiljöriskerna som alla transportarbetare utsätts för märks bland annat exponering för buller och vibrationer, besvärliga arbetsställningar och hantering av farliga ämnen vid lasthantering, rengörings- och underhållsarbete.
Transportarbetare sägs också ha begränsade möjligheter till ergonomiska arbetsförhållanden och en sund livsstil och det behövs mer kunskap om arbetsmiljölagstiftning och bättre språkkunskaper för en arbetskraft med stor mångfald. För sjöfarten har man identifierat några specifika frågeställningar. Bland annat behandlas tillämpligheten av den europeiska arbetsmiljölagstiftningen när fartyg opereras under utländsk flagg. Rapporten framhåller att branschens kombination av fysikaliska, belastningsergonomiska och stressrelaterade risker, ovanliga arbetstider, arbete utanför hemorten och de strukturella förändringar som skett innebär en utmaning för övervakningen av arbetsmiljön och hur risker bäst ska förebyggas. Avslutningsvis framhåller man vikten av att uppmärksamma arbetsförhållandena eftersom en säker arbetsplats innebär affärsmässiga fördelar såsom färre frånvarodagar, mindre skador på utrustning och gods och mer motiverad personal.
Rapporten i sin helhet finns att läsa eller ladda ned på www.osha.europa.eu/sv
Cecilia Österman/
Chalmers tekniska högskola

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook