Arbetsmiljöarbete i Försvarsmakten

Att förebygga och förhindra skador handlar inte bara om att bygga in skydd eller att föreskriva regler. Att påverka människors attityder och inställning till regler och skyddsutrustning är minst lika viktigt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att förebygga och förhindra skador handlar inte bara om att bygga in skydd eller att föreskriva regler. Att påverka människors attityder och inställning till regler och skyddsutrustning är minst lika viktigt. I den militära sjöfarten bedrivs sedan flera år en arbetsmiljöutbildning, så kallade MARA-kurser (marin arbetsmiljö, regler och anvisningar). Syftet är att skapa kunskap och förståelse för arbetsmiljön ombord – vilka risker finns och hur hanterar man dessa?

Buller en särställningLennart Karlsson
Kurserna är framtagna i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och båda parter är alltid representerade. Kurserna är obligatoriska och har som primär målgrupp såväl chefer som skyddsombud, men är öppen för alla att söka. Under ett år spolas cirka 60 elever igenom. Områden som fångat arbetsmiljöansvarigas uppmärksamhet är många. Buller intar en särställning. Problemet har i korthet varit att uppfylla bullerkrav i byggnationsfasen främst i mindre örlogsfartyg. Att hålla sig inom gränsvärdena för buller och samtidigt uppfylla krav på hög fart, lätta konstruktioner, mycket utrustning och små utrymmen innebärande litet avstånd mellan hytter/inredningar och bulleralstrande utrustning har visat sig vara svårt för konstruktörer och byggnadsvarv. Efter omkonstruktion är nu problemen omhändertagna.
Slutligen för att nämna ett för örlogsflottan specifikt område är de problem som föreligger ombord i våra ubåtar där miljön är minst sagt unik. Ubåtsluft och mögelproblematik är två ämnesområden som kommer att avhandlas på årets SAN-konferens. Vill ni veta mer om det så kom och lyssna 25 oktober.
Lennart Karlsson/Försvarsmakten

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook