Arbetstillstånd för riskfyllda kemarbeten

Tillstånd från arbetsgivare vid arbeten som kan innebära hälsovådlig exponering och en vidgning av synen på kemiska produkter. Det är ett par av nyheterna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemikaliehantering som började gälla första juli i år.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tillstånd från arbetsgivare vid arbeten som kan innebära hälsovådlig exponering och en vidgning av synen på kemiska produkter. Det är ett par av nyheterna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemikaliehantering som började gälla första juli i år.

Vid arbeten i slutna utrymmen krävs numera ett särskilt tillstånd från arbetsgivaren. Tillståndet ska vara skriftligt och innehålla hanterings- och skyddsinstruktioner samt ett intyg om att den som ska utföra arbetet tagit del av instruktionerna och avser att följa dem. Även vid hetarbeten (svetsa, slipa, skära, borra, löda) eller inför arbeten som kan orsaka brand eller explosion måste tillstånd utfärdas.
– Det här blir en form av broms som ska leda till att man inte utför farliga arbeten utan att först ha gjort en riskbedömning. En orsak till förändringen är de allvarliga olyckor som inträffat i slutna utrymmen i lastrum på fartyg, säger Christer Malmberg på Arbetsmiljöverket.
I de nya föreskrifterna har man också ändrat i terminologin och talar numera om riskkällor istället för kemiska ämnen. Avsikten är att vidga begreppet till att även omfatta arbeten där hantering av farliga ämnen inte alltid sker medvetet.
– Kemiska ämnen kan exempelvis frigöras under en process i en last utan att man vet om det, säger Christer Malmberg.
Begreppsändringen handlar också om att införliva ämnen som i sig inte är farliga, men ändå kan orsaka skada.
– Ta vattenånga. Vatten är normalt inte giftigt, men i upphettad form finns en risk att man skållar sig, säger Christer Malmberg.
Läs mer på www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook