”Det är dags att ta ett rejält nappatag”

Bättre chefsstöd och mer fokus på förebyggande åtgärder behövs för att öka jämställdheten inom sjöfarten. Det är några av slutsatserna i en nypublicerad forskningsrapport från Linnéuniversitetet.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

 Nästan hälften av alla kvinnor som jobbar ombord har någon gång utsatts för kränkande särbehandling. Det visar den litteraturgenomgång av vetenskapliga studier som forskarna Cecilia Österman och Magnus Boström genomfört under arbetet med rapporten Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart som kom den 1 maj. 

– Det är ganska skakande siffror och jag undrar om företrädare för sjöfartsbranschen verkligen känner till att det ser ut så här, säger Cecilia Österman, huvudförfattare till rapporten. 

Hon konstaterar också att det ser ungefär likadant ut i sjöfarten i dag som när den första kartläggningen gjordes i den amerikanska flottan i mitten av nittiotalet. Detta trots metoo-upprop, införandet av ISM-koden och en rad enskilda initiativ för att stävja problemen inom branschen.   

– Det här visar att det är dags att ta ett rejält nappatag och börja arbeta mer strukturerat med frågorna. Även om kränkningar och trakasserier uppstår bland enskilda medarbetare är det oftast organisatoriska problem som ligger bakom och det är också på den nivån som lösningen finns, säger Cecilia Österman. 

Praktiskt arbetsmiljöarbete för en mer jämställd sjöfart. Illustrerad under en work shop med Cecilia Österman och Magnus Boström. Illustration: Frida Adamsson, Creativecoaches

För att nå bestående resultat och åstadkomma verklig skillnad ute på fartygen behövs ett uttalat engagemang från rederiernas ledningsgrupper, menar hon. 

– Varje arbetsgivare kan och ska enligt lag jobba med de här frågorna i sin organisation. Om arbetet inte fungerar är det Transportstyrelsens som ska se till att rederierna gör det. För de som inte sköter det här måste det bli konseknser på samma sätt som när det uppdagas tekniska brister, säger Cecilia Österman.  

Enligt rapporten är det ofta chefer och arbetsledare ombord som gör sig skyldiga till kränkningar och trakasserier. Att det är den personalkategori som bär ansvaret för arbetsmiljön på fartygen som själva bidrar till problemen är ett bekymmer, säger Cecilia Österman. Samtidigt menar hon att befälens agerande sannolikt bottnar i att de själva inte får tillräckligt stöd. 

– Jag tror att det här är ett uttryck för chefernas egen arbetssituation och den organisation de arbetar i. Genom forskning vet vi att kränkande särbehandling uppstår i miljöer med hög arbetsbelastning, otydliga befogenheter och där folk känner sig osäkra i sina yrkesroller. Man kan också ha skolats in i en jargong och kanske tror att man som chef måste bete sig på ett visst sätt.   

Varje arbetsgivare kan och ska enligt lag jobba med de här frågorna i sin organisation.

Att öka kunskapen om jämställdhetsfrågor och kränkande särbehandling bland chefer är därför centralt för att komma åt problemen, menar Cecilia Österman. 

– Redare och arbetsgivare måste ställa sig frågan vilken kunskap de vill att befälen ombord ska ha och sedan se till att de får den kunskapen. Att bara låta dem gå en kurs för att kunna bocka av den från checklistan kommer inte att göra någon skillnad. 

Ett centralt kunskapsområde som behöver förbättras, enligt rapporten, är hur man arbetar förebyggande med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Enligt Cecilia Österman är det i dag alldeles för vanligt att arbetsmiljöansvariga ombord väntar med att agera tills konflikten eller sjukskrivningen är ett faktum.  

Så kan du förbättra det förebyggande arbetet mot kränkningar och trakasserier: 

Medarbetare: Gör en kompiskoll! Var uppmärksam på exempelvis beteendeförändringar hos dina arbetskamrater och om någon hamnar utanför gemenskapen. Våga fråga hur hen mår och visa att du bryr dig. Öva upp ditt båtkurage genom att säga ifrån när en arbetskamrat blir illa behandlad. Det behöver inte alltid innebära en direkt konfrontation. Du kan också störa situationen på andra sätt, genom att byta samtalsämne, spilla ut en kopp kaffe eller något annat som flyttar fokus från den som utsätts. Du kan också visa stöd genom att inte skratta med i dåliga skämt eller föra vidare skitsnack. 

Chefer: Genom ditt ledarskap är du som chef är en viktig förebild och normbärare ombord. Ta dig tid att vara närvarande och markera när du observerar olämpligt beteende. Kränkande särbehandling ombord ska självklart hanteras när det sker men det är viktigt att också arbeta förebyggande genom det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Du behöver agera om du exempelvis märker att medarbetare inte hinner ta paus, ökad irritation eller slarv inom arbetsgruppen, ovälkomna sexuella anspelningar, tafsande eller andra nedvärderande beteenden. Ta hjälp av ditt skyddsombud, arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan!

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook