Kränkningar och särbehandling ombord

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har genom media och kontakt med utbildningssamordnare uppmärksammat ett par fall där kvinnliga sjöfartsstudenter trakasserats. Det är Transportstyrelsen som har ansvaret när det gäller tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg. Som en väsentlig del av tillsynsmyndighetens ansvar ingår att motverka och reagera mot överträdelser inom tillsynsområdet. (prop. 2000/01:139 s 123). Ur alla perspektiv är trakasserier oacceptabla. Det avser allt olämpligt och ovälkommet, oavsett om det är avsiktligt eller inte, som orsakar en känsla av obehag, förödmjukelse, rädsla eller oro hos den utsatta personen. Det är inte alltid individer som kränker, trakasserar eller diskriminerar. Organisationers struktur och tradition kan i vissa fall tillåta och ibland även uppmuntra sådana beteenden. Sexuella trakasserier, inklusive undertoner, är en tydlig form av maktmissbruk som kan drabba både kvinnor och män. Exempel på sexuella trakasserier kan vara nakenbilder, sexuella anspelningar såsom blickar, gester eller skämt och ovälkommen fysisk beröring. Det är en högst rimlig riktlinje att grova sexuella trakasserier eller olika former av sexuellt våld ska polisanmälas. Den drabbades känsla av utsatthet är alltid sann, men vad som är trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling regleras i lag.

Bortsett från mobbning är ett avgöran-de problem att en stor del av de som trakasserar andra människor gör det omedvetet. Likväl faller beteendena under kränkande särbehandling. Därför är ett viktigt steg, kanske framför allt inom traditionstyngda yrken, att öka medvetenheten om trakasserier och mobbning bland alla.

1.8European Community Shipowners´ Association och European Transport Workers´ Federation har producerat ett omfattande utbildningspaket med en informationsvideo, riktlinjer och en arbetsbok i syfte att åtgärda problemen med trakasserier och mobbning.

Informationsvideo:

http://www.youtube.com watch?v=sqA_JuE32cc&feature=youtu.be

Riktlinjer:

Svenska

http://www.etf europe.org/files/seealsodocs/42357/Guidelines%20to%20shipping%20companies%20SW.pdf

Engelska

http://www.etf europe.org/files/seealsodocs/41923/Guidelines%20to%20shipping%20companies%20EN.pdf

Arbetsbok (engelska):

http://www.etf-europe.org/files/seealsodocs/41925/Workbook%20EN.pdf

Ytterligare information på fler språk finns på Europeiska Transportarbetarfederationens hemsida:

http://www.etf-europe.org/BullyingAndHarassment.cfm

Svenskt underlag i ämnet

Arbetsmiljöverket

AFS 1993:17 – Kränkande särbehandling i arbetslivet

Svenska: http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_17.pdf

Engelska: http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng9317.pdf

Diskrimineringslag (2008:567) med ändringar 2015-01-01.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook