LED-belysning störde ut VHF på både tal och DSC

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har vid tillsyn åter konstaterat att radiokommunikationen kan påverkas allvarligt av annan utrustning som monteras ombord. Denna gång var störningen från en LED-lampa som monterats som däcksbelysning så pass omfattande att man inte fick samband med kustradiostationen även om man var väl inom radioräckvidderna. Störningen lokaliserades med hjälp av avancerad mätutrustning, där det framkom att man bytt ut en glödlampa mot en LED-lampa i däcksbelysningen. Denna gav en omfatt-ande bredbandig störning, som påverka-de hela VHF-bandet och den uppfyllde sannolikt inte gällande EMC-krav. En störningskälla kan påverka möjligheten till radiokommunikation på lite olika sätt. Det kan i bästa fall knastra lite, men även minska känsligheten allvarligt utan att något onormalt hörs i utrustningen. Det bör även noteras att en störning ombord kan försvåra radiokommunikation med land (t.ex. VTS, JRCC eller kustradio) eftersom mottagen signal från landbaserade installationer blir svagare ju längre ut till sjöss fartyget är. Både Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket har tidigare konstaterat att vissa LED-ljuskällor kan störa annan utrustning och en stor del har också belagts med försäljningsförbud. Anledningen till förbuden har varit att lamporna inte uppfyller gällande krav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Transportstyrelsen rekommenderar att man har en rutin för att fånga upp och åtgärda onormala störningskällor ombord. Ett sätt är att kontrollera om det finns CE-märkning på lamporna. Det är Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2007:1) som ska följas. Föreskrifterna baseras på EMC-direktivet. Störande utrustning kan rapporteras till Elsäkerhetsverket.

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Forbjudna-LED-lampor/

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/EMC/Radiostorningar/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook