Mer pengar till forskning om sjömäns hälsa

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Trafikverkets budget för sjöfartsforskning har fördubblats. Sjösäkerhet och social hållbarhet är ett av fyra prioriterade studieområden och just nu pågår ett projekt om psykisk ohälsa bland sjömän.

I april förra året beslutade regeringen att Trafikverket skulle utöka och bredda forskningen om sjöfart. Budgeten ökade från 55 miljoner upp till 100 och nu pågår mellan 45 och 50 forskningsprojekt finansierade av Trafikverket som rör sjöfarten.

– Vi har haft betydligt mindre pengar till forskning om sjöfart jämfört med andra trafikslag, säger Rein Jüriado, ordförande i Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj för sjöfartsområdet. Anledningen är att det inte ligger i vårt uppdrag att planera sjöfarten på samma sätt som vi gör med vägar och järnvägar, men nu vill regeringen att vi ska öka forskningen om sjöfarten.

Trafikverket har pekat ut fyra prioriterade områden inom vilka sjöfartsforskningen ska bedrivas: digitalisering och automation, klimat och miljö, effektiva sjötransportsystem och infrastruktur samt sjösäkerhet och social hållbarhet.

Social hållbarhet

– Sjösäkerhet och social hållbarhet har vi lagt i samma forskningsområde eftersom vi anser att de hör ihop. Om det sociala samspelet inte fungerar, iland eller till sjöss, kan det påverka sjösäkerheten och öka riskerna och det här är ett område vi vill ha mer kunskap om, säger Rein Jüriado.

Ett av Trafikverkets sjöfartsprojekt handlar om psykisk ohälsa bland sjömän. Det drivs av Gabriella Eriksson och Joakim Dahlman, båda forskare och anställda vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). I en stor registerstudie som omfattar alla aktiva sjömän som är registrerade hos Transportstyrelsen tittar de på förekomsten av olika diagnoser hos ombordanställda, främst den psykiska ohälsan.

– Jag gjorde en stor registerstudie 2015 bland fiskare och den kustnära sjötrafiken och där trillade psykisk ohälsa ut som den näst vanligaste anledningen till att man sökte vård, vilket vi inte hade räknat med, säger Joakim Dahlman. Nu vill vi göra motsvarande undersökning bland samtliga ombordanställda för att se om vi får samma resultat där.

Det första mättillfället är redan genomfört och data därifrån håller på att analyseras. Om ungefär ett år ska ytterligare en mätning genomföras. Syftet med de dubbla mätningarna är att undersöka om införandet av föreskriften om organisatorisk och social ohälsa fått någon effekt inom sjöfarten.

– Nu kanske man inte kan förvänta sig så stora skillnader på bara ett år, men möjligen kan vi se några tendenser, säger Gabriella Eriksson.

Utöver registerutdrag genomförs också webbaserade enkätstudier och intervjuer.

Intervjuer med fack och redare

– Vi kommer att intervjua rederier och fackförbund för att ta reda på hur de arbetar för att införa den nya föreskriften. Vi vill också veta vilka riskfaktorer kopplade till föreskriften som kan finnas ombord, säger Gabriella Eriksson.

Studien pågår fram till utgången av nästa år.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook