Rapporter II

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Skyddsbibliotek

Ett välsorterat skyddsbibliotek behövs för att trygga arbetsmiljöarbetet ombord. Där ska besättningen enkelt kunna hitta information om vad lagar och förordningar kräver och hur olika arbetsmoment kan utföras på ett korrekt och säkert sätt.

Förkortningar
AFS – Arbetsmiljöverkets föreskrift
SJÖFS – Sjöfartsverkets föreskrift
TSFS – Transportstyrelsens föreskrift
AV – Arbetsmiljöverket

En del litteratur måste finnas ombord. Annat är sådant som bör finnas, beroende på vilken verksamhet som bedrivs på fartyget.

Följande dokument SKA finnas tillgängliga för besättningen ombord:

Arbetsmiljölagen (AML), SFS 1977:1160
Arbetsmiljöförordningen (AMF), SFS 1977:1166
Fartygssäkerhetslagen (FSL), SFS 2003:364
Fartygssäkerhetsförordningen (FSF), SFS 2003:438
Sjölagen, 1994:1009
Sjömanslagen, 1973:282
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) efter behov
Sjöfartsverkets/Transportstyrelsens föreskrifter (SJÖFS/TSFS) efter behov

Länkar

Lag och rätt

Regelbanken – Arbetsmiljödatabas på CD-Rom

Arbetsmiljölagen

Transportstyrelsens Tillsynshandbok (THB)

SJÖFS 2004:23 om Arbetsmiljö på fartyg

Arbetsutrustning

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 1994:54 Arbeten med högtrycksstråle

AFS 2000:2 Användning av motorsågar och röjsågar

Asbest

Arbetsmiljöverkets temasidor

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Belysning

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

SJÖFS 1992:6 Besättningars bostäder på fartyg m.m. (pdf)

Buller

Arbetsmiljöverkets temasidor

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Bullerkalkylator, för beräkning av daglig bullerexponeringsnivå

Buller och bullerbekämpning (pdf)

Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig

Buller och hörselskydd (pdf)

Datorarbete

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

Se och förstå! Broschyr om att utforma information på bildskärmar och displayer.

Arbeta rätt vid bildskärm

Ergonomi och manuell hantering

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 1998:01 Belastningsergonomi

AFS 2000:1 Manuell hantering

Gaser

AFS 1997:7 Gaser

AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Graviditet

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare

Härdplaster

AFS 2005:18 Härdplaster

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Isocyanater

Härdplaster – arbeta på rätt sätt

Isocyanater är farliga pdf

Jobba rätt med epoxi pdf

Kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets temasidor, Kemiska risker

Arbetsmiljöverkets temasidor, Hygieniska risker

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden

AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Arbetsplatsens kemikaliekontroll pdf

Kemiska hälsorisker

Kemiska arbetsmiljörisker

Klimat

AFS 1997:2 Arbete i stark värme

Lyftanordningar samt lyftredskap inkl. höjdarbete

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

AFS 1981:14 Skyddsåtgärder genom skada genom fall

AFS 1981:15 Skyddsåtgärder genom skada genom ras. Sjöfartsverkets kungörelse 1973:A9 Lyftinrättningar på fartyg samt underbilaga pdf

45-52 §§, 2 Kap, SJÖFS 2005:23, Arbetsmiljö på fartyg pdf

AFS 2000:6 Mast och stolparbete

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Minderåriga

Arbetsmiljöverkets temasidor

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Personlig skyddsutrustning

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Psykisk och social arbetsmiljö

AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

Stegar

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 2004:4 Stegar och arbetsbockar

Stegar – råd för användning

Stress

Arbetsmiljöverkets temasidor

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress

Sömn- och vakenhetsprediktor

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets temasidor

Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Truckar

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 2006:5 Användning av truckar

AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar och truckar

AFS 1988:4 Blybatterier

Checklista för truckar

Tryckkärl och trycksatta anordningar

AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar

AFS 2001:4 Gasflaskor

AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar

AFS 2006:8 Provning med över- och undertryck

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Ventilation

TSFS 2009:119 Arbetsmiljö på fartyg pdf

Vibrationer

AFS 2005:15 Vibrationer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Vibrationer i arbetet – hur du minskar risken för skador

Databas för vibrerande maskiner

Exponeringskalkylator för hand- armvibrationer

Våld och hot

Arbetsmiljöverkets temasidor

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

Våld och hot på jobbet – kartlägg riskerna

Bedömningsmodell för våld och hot i kollektivtrafiken

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook