Arbetsmiljökunskap bakas ofta in i andra kurser

Arbetsmiljöfrågor har genom åren fått större utrymme i utbildningar till sjömansyrken, men det är ännu inget eget ämne på sjöbefälsprogrammen. På Wisby­gymnasiet väcker lärarna ungdomarnas intresse för arbetsmiljö genom att berätta om egna erfarenheter.
Vid Chalmers tekniska högskola på Lindholmen i Göteborg, utbildas såväl sjökaptener som sjöingenjörer.

Arbetsmiljöfrågor har under åren fått mer utrymme på de lärosäten som utbildar blivande sjömän och det gäller såväl på högskolenivå som på gymnasieskolor. Studenter och elever uppmärksammas på risker och arbetsmetoder och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) har tillsammans med metoo-uppropen ökat uppmärksamheten kring sexuella trakasserier och kränkningar. I början av november träffades representanter från samtliga sjömansutbildningar för att diskutera arbetsmiljö. En av deltagarna var Bo Nordahl, lärare på Wisbygymnasiet. 

– Vi pratade om hur våra elever och studenter blir bemötta ute på fartygen och hur vi kan förbereda dem inför deras praktiker, säger han. Tidigare var det nästan aldrig någon som sa något om sådant här men efter #lättaankar pratas det mycket om det. Det är viktigt att eleverna talar om när något händer istället för att de låser in sig på hytten och mår skit. 

På Wisbygymnasiet finns program för blivande motormän och matroser. Bo Nordahl berättar att eleverna oftast är ganska ointresserade av arbetsmiljöfrågor när de börjar utbildningen, men att skolan hittat metoder för att väcka deras nyfikenhet. 

– När eleverna märker att vi som jobbar här har varit med om saker blir de intresserade. Jag har själv varit med om en dödsolycka och när jag berättar om den lyssnar de. Jag tror att det är helt nödvändigt att dela med sig av egna erfarenheter för att få eleverna att förstå vad arbetsmiljö handlar om och hur viktigt det är, säger Bo Nordahl.  

Samma metod används när det är likabehandling på schemat. Elevernas kommentarer om att ”ska vi behöva lyssna på det där dravlet igen”, tystnar när de får höra hur det faktiskt kan gå till, berättar Bo Nordahl. 

– Jag har en kompis som jobbar som överstyrman som kommer hit och träffar eleverna. När hon berättar hur hon blev behandlad under sin tid som befälselev blir det helt tyst i klassrummet och de tycker förstås att det är förfärligt.

När eleverna  märker att vi som jobbar här varit med om saker blir de intresserade.

Johan Eliasson, program-ansvarig för sjöingenjörsutbildningen vid Chalmers tekniska högskola. Han säger att deras utbildningar ger studenterna grunderna inom arbetsmiljö för att kunna sköta sina arbetsmiljöuppgifter när de börjar jobba i juniorbefattningar ute på fartygen. 

– Ja, jag bedömer att de får tillräckligt med kunskap, säger han. De läser systematiskt arbetsmiljöarbete och riskhantering och inför alla labborationsövningar som involverar risker görs riskbedömningar. Arbetsmiljö återkommer i flera moment under utbildningen. 

Några renodlade kurser i arbetsmiljökunskap läser studenterna inte. Arbetsmiljöfrågorna är istället inbakad i andra kurser. 

– Jag tror på att ta upp den här sortens frågor ofta men lite i taget. Att ha en stor kurs vid ett tillfälle i arbetsmiljökunskap hade bara varit ett tick in the box. Redan första gången jag möter studenterna pratar jag om vilken miljö vi ska ha i klassrummet och gör dem uppmärksamma på hur de uppträder mot varandra. Jag brukar säga att man inte behöver gilla alla, men man måste bemöta alla med respekt, säger Johan Eliasson.  

Även på sjöbefälsutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Kalmar har skolan valt att integrera arbetsmiljöfrågorna i andra kurser. 

– Det är svårt att uppge exakt hur många timmar eller dagar vi ägnar åt arbetsmiljö, det ligger inbakat i olika kurser, säger Björn Pundars, prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Men vi startar ettan med en kurs i grundläggande sjömanskunskap och redan där kommer arbetsmiljön in med de kunskaper som studenterna behöver ha inför sin första fartygsförlagda utbildning.  

Björn Pundars tycker att skolans studenter får tillräckliga arbetsmiljökunskaper på skolan, men tillägger att ingen blir fullärd. 

– Arbetsmiljöområdet är stort och brett och ingen är expert på det när de lämnar oss. Tanken är att man ska ha tillräckliga kunskaper med sig härifrån, och sedan bygga på dem allteftersom, säger han.

San ställde tre frågor till tre olika rederier om utbildningar och kunskap i arbetsmiljö. 

1. Har dagens sjöbefäl tillräckligt med arbetsmiljö-kunskaper med sig från sjöbefälsutbildningen? 

2. Hur gör ni för att säkerställa att era befäl har tillräcklig kunskap i arbetsmiljöfrågor? 

3. Är det något ni saknar vad gäller arbetsmiljö-utbildningar inom sjöfarten?

Anders Boman, safety manager, Älvtank

1. ”Jag kan nog påstå att de är kunniga inom arbets-miljö och även ställer krav. Utmaningen ligger snarare i att  de äldre som har en ryggsäck med en föråldrad syn på arbetsmiljö och vad som är relevant och säkert.”

2. ”Vi fortbildar personalen via cumputer based training (CBT) och håller seminarier ombord varje månad med Shell Partners in safety som bas. Vi har konferens med besättningarna en gång per år där 75 procent av tiden ägnas åt säkerhet och arbetsmiljö. Vi spelar Safetalk brädspel för att på ett naturligt och avkopplat sätt få igång och vidmakthålla dialogen bland besättningarna i frågor som rör säkerhet och arbetsmiljö.”

3. ”Egentligen inte, det finns många verktyg och kanaler att använda (se ovan). Utmaningen ligger i att få personalen motiverad och intresserad.”

Katarina Yng, personalchef, Destination Gotland 

1.”Ja, våra befäl har tillräckliga kunskaper när det gäller arbetsmiljön ombord utifrån säkerhet, buller, farliga ämnen och för att förebygga olycksfall.”

2. ”Två gånger om året genomför vi en två dagars arbetsmiljöutbildning för chefer, alla chefer kallas in till utbildningen kontinuerligt.”

3. ”Vi behöver bli bättre på den psykosociala arbetsmiljön men även jämställdhet som påverkar arbetsmiljön.”

Björn Ådén, HR-chef, Tallink Silja 

1.”Arbetsmiljöfrågor är väldigt viktiga! Jag tror att de som kommer ut från skolorna i dag har betydligt mer både av kunskaper och intresse för arbetsmiljöfrågor än tidigare generationer. Säkert finns ändå plats för att ytterligare stärka utbildningen vad gäller hur arbetsmiljöfrågor och eventuella problem ska hanteras.”

2. ”Vi har vid ett antal tillfällen skapat egna utbildningar och utbildningstillfällen i arbetsmiljö för våra befäl. Här finns det tveklöst utrymme för förbättringar. Vi behöver nog alla arbeta med att skapa ett än starkare intresse för arbetsmiljöarbetet. Det är oerhört viktigt att alla befäl känner att även de bör vara inblandade och aktiva i arbetsmiljöarbetet och det gärna som skyddsombud.”   

3. ”Gärna fler utbildningar som inte bara är skapade av och för medlemmar i ett specifikt fackförbund. Arbetsmiljö och en bra arbetsmiljö ska vara för alla!”

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook