Åtgärder för ökad tillbudsrapportering

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rapporteringen av tillbud inom sjöfarten är låg, där endast ett fåtal händelser rapporteras till Transportstyrelsen varje år. Information om tillbud är ett viktigt underlag för myndighetens proaktiva säkerhetsarbete, där trender kan analyseras och åtgärder vidtas innan det leder till en olycka. Transportstyrelsen har identi-fierat ett tiotal olika åtgärder för att öka rapporteringen vilket bland annat inkluderar en översyn av regelverk och aktiviteter för att utveckla säkerhets- och rapporteringskulturen inom sjöfarten. En viktig regelfråga, som även är återkommande i dialogen med branschen, är sekretessen för rapporterna och skyddet för rapportören. Transportstyrelsen har därför utrett hur sekretesslagstiftningen tillämpas och antagit ett restriktivare förhållningssätt till utlämnande av viss information i rapporterna med hänvisning till de paragrafer som berör rapporteringen av tillbud och olyckor i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Transportstyrelsen har också startat en e-tjänst för att underlätta rapporteringen av tillbud och olyckor.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook