Avstår rapportering av rädsla för utfrysning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Många som utsätts för kränkningar och trakasserier till sjöss väljer att inte rapportera på grund av rädsla för utfrysning. Det visar ett färskt examensarbete från psykologprogrammet i Göteborg.

I forskningsrapporten Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg från 2015 framkom att 24 procent av alla ombordanställda blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier de senaste tolv månaderna. Av dessa var 45 procent kvinnor och 22 procent män. Med de resultaten som utgångspunkt har två studenter vid psykologprogrammet i Göteborg i sitt examensarbete studerat vad dessa kränkningar består i. Resultaten visar att problemen finns på samtliga avdelningar ombord, men att många väljer att inte rapportera. Anledningen uppges vara att man är rädd att hamna utanför gruppen eller för att tidigare rapportering inte fått önskad effekt. Undersökningen bygger på intervjuer med 13 sjömän, sex kvinnor och sju män i åldrarna 28 till 67 år. Bland del-tagarna fanns en överstyrman, två befälhavare, en matros, två förste fartygsingenjörer, två andre fartygsingenjörer, fyra andrestyrmänoch en teknisk chef.

Rapporten heter En sjöman är alltid en sjöman och är författad av Nicole Hodge och Emelie Widerström. San har bidragit ekonomiskt till rapport-en som finns att läsa på san-nytt.se.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook