Bättre bemanning med ny resolution

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi jobbar för en god arbetsmiljö. Problemen är många och medan vissa kan lösas kan andra bara reduceras. Reducerbara problemen är sådant som sjögång, vibrationer och buller. Till dem som kan lösas hör exempelvis för hög arbetsbelastning, trötthet och underbemanning. Frågan är hur vi går vidare med dessa lösbara problem. Att hög arbetsbelastning och lång arbetstid (kort vilotid) ger försämrad arbetsprestanda med risk för skador och olyckor är knappast någon hemlighet.

Bemanningen är ofta satt orealistiskt lågt av nationella regeringar/sjöfartsadministrationer som konkurrensfördel för att locka rederier och fartyg till sina register. Men nu har IMO antagit en ny resolution om alltför låg bemanning. Resolutionen heter A.1047 (27) ”Principer för säkerhetsbesättning”, och trädde i kraft den första januari 2014. Denna tar hänsyn till de faktiska driftsförhållandena ombord i varje fartyg för att säkerställa att det är relevant och effektivt bemannat. Den ska ge säkerhet i navigering och verksamhet till sjöss och i hamn, förhindra att människor skadas eller omkommer, förhindra skador på den marina miljön och egendom samt säkerställa välfärd och hälsa för sjömän genom att undvika utmattning.
SOLAS-konventionen, kapitel V, regel V / 14 ändras så att den nu kräver att nationella myndigheter bör upprätta bemanning med ett öppet förfarande som tar hänsyn till IMO: s resolution A.1047 (27).

Problemet är att inte alla redare och nationella myndigheter är fullt medvetna om dessa nya bestämmelser. Låt oss därför hjälpas åt att sprida denna kunskap till samtliga berörda parter för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och för att Sverige även fortsatt ska kunna hävda att vi är en föregångare inom sjösäkerhet.
Mikael Huss/Ledarna

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook