Börja arbeta med social ohälsa

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I Arbetsmiljöverkets broschyr Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö lyfts ett antal frågor fram som kan användas som stöd i arbetet med sociala arbetsmiljöfrågor. Här är några av dem:

 • Finns kunskap om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande sär-behandling och i så fall hos vilka?
 • Hur ser man till att alla de som behöver sådan kunskap får den?
 • Vad har chefer och arbetsledare för förutsättningar att agera om något är fel?
 • Hur vill ni att det ska vara inom en bestämd framtid och hur når ni dit? Är detta förankrat hos alla, inklusive högsta ledningen?
 • Vilka krav ställs i arbetet och vilka resurser finns det? Är de i balans?
 • Finns det möjlighet till återhämtning?
 • Finns det sätt att rapportera om och fånga upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning?
 • Vid social ohälsa, är det då klart vem som kan hjälpa till och stödja och vilka befogenheter som gäller?
 • Vad finns det för forum för dialog?
 • Finns det hälsorisker med arbetstidens förläggning? Om så är fallet, kan det undvikas?
 • Finns det kunskap hos alla om vad kränkande särbehandling är? Är det tydligt att det inte är accepterat?
 • Har man koll på det som kan orsaka kränkande särbehandling?
 • Gör man något åt det?
 • Har alla information om vem eller vilka man ska tala med gällande kränkande särbehandling?
 • Vet dessa i sin tur vad de ska göra och var informationen hamnar?
 • Står det klart var den utsatte kan få hjälp så snabbt som möjligt?

Tecken som kan tyda på att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

 • Sjukskrivningar, sjuknärvaro, hög personalomsättning.
 • Olyckor, tillbud och andra avvikelser.
 • Övertidsarbete. Tar med arbetet hem, jobbar över raster eller luncher.
 • Låg kvalitet eller sen leverans av arbetsresultat.
 • Högt arbetstempo. Signaler om att det är svårt att hinna med eller klara av arbetet.
 • Konflikter och samarbetssvårigheter.
 • Bristande motivation, nedstämdhet, irritation.
 • Värk, sömnbesvär, trötthet, mag- och tarmbesvär
 • Försämrad koncentrationsförmåga, ökad glömska, svårare att komma igång och ta initiativ.

Källa Arbetsmiljöverket

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook