Bristande insikt kan få allvarliga konsekvenser

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En händelse där Transportstyrelsen reagerat på omständigheter och uppgifter är en grundstötning i Stockholm skärgård under sensommaren (se TS info 4/2013 händelse 3).

Anledningarna är att:

•Transportstyrelsen följer upp händels-er som kan kopplas till genomförda föreskriftsförändringar. I detta fall TSFS 2012:67 om vakthållning (med ändringar i TSFS 2012:114), där bland annat planering för varje resa (4 kap 6 §), elektroniska navigeringshjälpmedel (37 §) och navigering i kustfarvatten (46 §) regleras

•Det framkom att vakthavande befäl inte till fullo kände till papperskort och elektroniska sjökorts specifika begränsningar i det område som trafikerades.

•Transportstyrelsen gör bedömningen att det även i andra delar av sjöfarten sannolikt går att finna motsvarande mänskliga beteenden och förhållningssätt.
Endast fyra dagar innan den inträffade grundstötningen utgavs en Ufs som beskrev grundet och djupkurvans utbredning. Den sjökortsrättelsen observerades inte och fördes heller inte in i sjökorten.

•Sjökortens tillförlitlighet går att bedöma med hjälp av de uppgifter som finns i UFs del A 2013 (sid 15 – 26) http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Sjokort/Sjofartsverkets-publikationer/Ufs-A—-Allmanna-upplysningar/och i än noggrannare upplösning på Sjöfartsverkets hemsida genom att följa länken http://www.sjofartsverket.se/sv/Maritima-Tjanster/Sjomatning/Sjomatningsplan-2013-2020/ och därefter välja valfritt område under rubriken djupdata.
Händelsen i Stockholms skärgård
visar att:

•Relevant sjökortsdata är viktig för att kunna genomföra en rimlig riskhantering vid skärgårdsnavigation, såväl med papperssjökort som med elektroniska sjökort

•Det inte alltid är enkelt att ta reda på tillförlitligheten i någondera sjökortstyp

•Sjökortens tillförlitlighet inklusive aktualitet är en viktig del i reseplaneringen

•Det finns en möjlig utvecklingspotential för ECDIS/ECS-system så att, under planeringen av en resa, sjökortens tillförlitlighet åskådliggörs, t.ex. genom ”Additional Layers”

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook