Dyrt att inte följa lagen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den som inte lever upp till den nya föreskriften riskerar att drabbas av dryga viten, men vilka krav som måste uppfyllas är oklart. Det säger Anders Reuter, jurist på Transportföretagen.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har en tydlig ambition att minska stress och alltför hög arbetsbelastning. Den arbetsgivare som utsätter personalen för en socialt osund miljö riskerar att drabbas av sanktioner. Problemet är, enligt Anders Reuter, att det är svårt att bedöma den sociala arbetsmiljön.

– Om vitesförelägganden ska utfärdas måste det tydligt framgå vilka krav som ställs och vilka åtgärder som behöver vidtas för att de ska anses uppfyllda. I grund och botten handlar det om rättssäkerhet, säger han.

– När det gäller fysisk arbetsmiljö är det ganska enkelt att genom mätningar kontrollera exempelvis bullernivå eller förekomst av skadliga ämnen. För den sociala miljön finns det inget motsvarande vilket gör det svårt att förhålla sig till den nya föreskriften, säger han.

Den som bedöms att inte leva upp till bestämmelserna riskerar att drabbas av dryga viten. Ansvarig för tillsynen till sjöss är Transportstyrelsen och det är deras inspektörer som avgör vad som ska anses vara en tillräckligt god social arbetsmiljö eller inte.
– Vitesbeloppen kan variera med alltifrån exempelvis 30 000 kronor till flera miljoner. Hur stora belopp det blir beror på bristernas omfattning och om de upprepas, säger Anders Reuter.

Samtidigt, säger han, ligger det i varje arbetsgivares intresse att skapa ett bra arbetsklimat. Det kan både minska personalomsättningen och öka effektiviteten.
– Att jobba med de här frågorna är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger han.
Den nya förskriften är en konsekvens av de stigande sjuktalen till följd av social ohälsa. Anders Reuter tror dock att andra åtgärder än nya regler behövs för att vända den negativa trenden.

– Ska det bli en verklig skillnad tror jag att vi måste börja prata om människors privatliv också. Människan är en helhet och det som händer på hemmaplan påverkar även arbetssituationen.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook