Enklare rapportering med MLC

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En viktig del i arbetskonventionen är möjligheten för sjömän att klaga om något inte står rätt till ombord. Det säger Brandt Wagner, sjöfartsspecialist på International labour organization (ILO) i Genève. 

Maritime labour convention är framför allt en sammanställning av tidigare konventioner, men innehåller också vissa nyheter. Bland annat har begreppet sjöman omdefinierats.
– Tidigare konventioner omfattade endast driftsbesättningarna vilket gjorde att bara en liten del av personalen på de stora kryssningsfartygen berördes. Nu omfattas alla som jobbar ombord av konventionen, säger Brandt Wagner.  Men även om konventionen trätt i kraft blir det något av en mjukstart. Under första året måste endast kryssnings- och bulkfartyg certifieras, därefter resterande tonnage. På ILO följer man utvecklingen, berättar juristen Georges Politakis som arbetar på transportavdelningen.
– I augusti nästa år ska myndigheterna i varje land skicka en detaljerad rapport till oss om vilka åtgärder de vidtagit. Vi har en expertgrupp som ska gå igenom rapporterna och kontrollera att alla gör det de ska. Om det finns brister kan gruppen lämna kommentarer, rekommendationer och även direkta instruktioner, säger han.  Förutom regler för arbetsmiljö, säkerhet och sociala villkor innehåller MLC procedurer för klagomål. Såväl enskilda ombordanställda som fackliga förbund kan påtala brister.

– Avsikten är att klagomål ska lösas så långt ner i organisationen som möjligt. I första hand ska man ta hand om problem-en ombord. I nästa steg vänder man sig till rederiet. Om det inte fungerar fortsätt-er man uppåt i kedjan till myndigheten. Det finns även möjlighet att kontakta ILO  direkt, säger Brandt Wagner.  Vissa av konventionens regler tillåter alternativa lösningar. Men för att utnyttja dem krävs först en trepartsförhandling mellan fack, redare och myndighet.
– Ingen undkommer kravet om förhandling. De länder som saknar fackförbund får vända sig direkt till oss. Vi kommer att sätta samman en internationell trepartskommitté som ska sköta förhandlingarna för dem som inte klarar det själva. Det finns säkert en del länder som kommer att vilja att arbetstagarna bildar egna fackförbund för att kunna lösa de här frågorna på hemmaplan, och det är förstås bara bra, säger Brandt Wagner.  Förebilden vid uppbyggnaden av MLC var IMO:s (International maritime organsization) konventioner. Att de ombord-anställdas villkor reglerades på samma sätt som andra förhållanden till sjöss var på tiden, menar Georges Politakis.
– IMO kräver certifikat för allt: miljö, säkerhet och utbildning, men det här är första gången vi får ett samlat regelverk för sociala villkor. MLC tvingar flaggstaterna att göra sitt jobb. Om ett fartyg blir kvarhållet på grund av att det inte är certifierat sätter det press på flaggstaten som i sin tur måste se till att klassningssällskap och fartygsägare sköter sitt jobb, säger han. MLC ger sjöfartens aktörer en gemensam, gränsöverskridande grund att stå på. Den stora mängd konventioner som användes tidigare var ett snårigt och svårhanterat regelverk, inte minst för inspektörerna, där flaggstaterna hade ratificerat vissa konventioner och andra inte. Nu gäller samtliga regler för alla och enligt Brandt Wagner ska en stor inspektionskampanj genomföras 2016.

 

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook