Ett effektivare IMO

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

imoOmfattande förändringar pågår inom FN-organet IMO (International Maritime Organization). Antalet underkommitté-er minskar från nio till sju och det sker omorganisationer av strukturer och sekretariat liksom införandet av öppna sjösäkerhetskonferenser. Syftet är att sänka arbetsbelastningen, minska antalet möten och effektivisera. Maritime Safety Committee (MSC) och Marine Environment Protection Committee (MEPC) är fortfarande huvudkommittéer till de nya underkommittéerna som är följande:

1. Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW). Tidigare STW. För närvarande oförändrad.

2. Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments (III); Tidigare FSI. Implementering av nya bestämmelser för såväl flagg-, hamn och kuststater.

3. Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Resc-ue (NCSR). Tidigare COMSAR och NAV. Operativt handhavande av IT-baserad utrustning, dess användning och integrer-ing, inklusive e-navigation. Vidare disk-ussioner kring Search and Rescue (SAR) kommer att behövas.

4.  Sub-Committee on Pollution Pre-vention and Response (PPR). Tidigare BLG. Uteslutande miljörelaterade uppgifter.

5. Sub-Committee on Ship Design and Construction (SDC). Tidigare DE, FP och SLF. Fartygs design, stabilitet och andra, närliggande områden.

6. Sub-Committee on Ship Systems and Equipment (SSE). Tidigare DE FP och SLF. Utrustning för brandskydd och livräddning i vid bemärkelse.

7. Sub-Committee on Carriage of Cargo-es and Containers (CCC); tidigare DSC. CCC Alla typer av last.

De förändringar som nu görs inom IMO behövs. Samtidigt vill jag under-stryka att lejonparten av den kritik om ineffektivitet som riktas mot IMO är, enligt min uppfattning, helt obefogad. Kritiken skall i första hand riktas mot medlemsländerna. Det är medlemsländer-na som fattar beslut om åtgärder och regelverk. Det är medlemsländerna som uppdrar åt IMO att bearbeta och utföra förslagen och besluten. Vissa länder till och med motarbetar eller obstruerar vissa seriösa förslag, för att sedan i efterhand kritisera IMO.

Christer Lindvall/Senior advisor SBF

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook