Förebygga genom rapportering

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Allvarliga olyckor och tillbud ska snarast möjligt rapporteras direkt från fartyget till Transportstyrelsen. Men myndigheten uppmuntrar även anmälningar av mindre händelser.
Enligt sjölagen ska alla allvariga olyckor och tillbud till allvarliga olyckor snarast rapporteras till Transportstyrelsen.
Rapporteringsskyldigheten ligger hos befälhavaren. Vad som ska anses vara en allvarlig olycka är inte alltid glasklart, men myndigheten uppmanar att hellre anmäla en gång för mycket än en för litet.

Gråzon
– Med tanke på vårt statistikunderlag är det väldigt viktigt att vi får en så fullständig bild som möjligt. Att få veta var och hur olyckor inträffar är också viktigt för vårt förebyggande arbete, säger Sten Anderson på Transportstyrelsen.
Men han håller med om att det finns en gråzon för vad som ska rapporteras. Osäkerheten leder till att myndigheten ibland får reda på händelser via andra än befälhavarna.
– Det kan vara via lotsar, Kustbevakning, massmedia, MRCC eller våra inspektörer. Då kontaktar vi fartyget för att få reda på mer och får då ofta höra att ”Oj då, jag visste inte att det skulle rapporteras”, säger Sten Anderson.
Transportstyrelsen är i sin tur skyldig att rapportera olyckan vidare till Statens haverikommission som bedömer om händelsen ska utredas eller inte. Om en allvarlig olycka har hänt underrättar Transportstyrelsen även polisen. Smärre händelser och avvikelser tas om hand av sjöfartens interna tillbudsrapporteringssystem, Insjö/Foresea. Dit går rapporterna via rederikontoren för att sedan avidentifieras innan de läggs in i en gemensam databas.
– En fördel med Insjö är att den som rapporterat får en sammanställning av liknande händelser på andra fartyg och hur de löst problemen med vändande post. På så sätt kan man lära av andras misstag och se till att de inte upprepas, säger Sten Anderson.
Linda Sundgren

blanketter

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook