Förhöjd cancerrisk bland sjömän

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Män till sjöss löper fortfarande större risk än övriga befolkningen att insjukna i cancer, även om skillnaderna kraftigt minskat. Ombordanställda kvinnor har bättre cancerprognos än landanställda. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Drygt en tredjedel av alla svenskar kommer under sin livstid att drabbas av någon form av cancer. För män som jobbar till sjöss är risken ungefär fem procent högre.

– Framför allt lung- och lungsäckscancer är vanligare bland sjömän men också blodmalignitet, alltså leukemi, säger läkare Karl Forsell som genomfört studien Arbetsmiljö och livsstilsfaktorer som orsak till cancer hos sjömän. 

Lungcancer är främst förknippat med livsstilsfaktorer som rökning, men även arbetsmiljörisker, som exponering för dieselavgaser på bildäck och ofullständig förbränning av oljor i maskin, misstänks öka risken att drabbas. Cancer i lungsäcken har en tydlig koppling till exponering av asbest och drabbar främst maskinrumspersonal. Trots att asbest varit förbjudet på svenska fartyg sedan 1988 och i internationell sjöfarten från 2011, förekommer det fortfarande ombord.

– Så gott som alla maskinanställda jag pratat med har någon gång under sitt yrkesliv varit i kontakt med asbest, säger Karl Forsell. Många gånger när de tagit hand om något utomlands som varit omärkt, men som senare visat sig innehålla asbest.

Bensen bakom leukemi

Tidigare forskning har visat att den som jobbar på tankfartyg löper större risk att insjukna i leukemi än befolkningen i övrigt. Den nu aktuella undersökningen styrker detta. Orsaken tros vara bensen som man sedan länge vet kan leda till olika former av blodcancer. Bensenhalten i vanlig bensin har sjunkit markant, från cirka fem procent till en procent. Däremot finns den i större mängd i en rad andra raffinerade olje- och kemikalieprodukter.

– Det är framför allt på produkt- och kemtankers som bensen förekommer. Byter man mellan olika produkter och gör tankrent mellan kan exponeringen, i alla fall historiskt, bli ganska hög, säger Karl Forsell.

Men även om sjömän oftare än svensken i gemen drabbas av leukemi har risken sjunkit. Den positiva utvecklingen tillskrivs bland annat införandet av slutna system vid lastning och lossning. Även i ett generellt perspektiv har cancerrisken bland sjömän sjunkit rejält. När överläkaren Ralph Nilsson publicerade studien Cancer in seamen 1998 löpte sjömän 30 procent högre risk att drabbas av cancer än andra yrkesarbetande. Idag är motsvarande andel fem procent.

– Förmodligen hänger det samman med minskad rökning och striktare alkoholbestämmelser, men också förändringar i arbetsmiljön, säger Karl Forsell.

Kvinnor friskare

Bland kvinnor som jobbar till sjöss är risken att drabbas av cancer till och med lägre än hos motsvarande åldersgrupper iland. Av de totalt 75 745 sjömän som deltog i studien var 36 procent kvinnor. De hade nästan 20 procent lägre cancerrisk, däcksbefäl undantagna.

– Det stora flertalet kvinnor till sjöss jobbar inom hotell och service och det hade varit intressant att jämföra med motsvarande yrkesgrupp i landbaserade yrken, säger Karl Forsell.

De vanligaste cancerformerna bland svenskar, prostatacancer och bröstcancer, är mindre vanligt bland ombordanställda.

Karl Forsell går nu vidare med att närmare studera förekomsten av blodcancer bland sjömän på tankfartyg.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook