Forskning visar: Bra inneluft på svenska fartyg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Luften ombord på svenska fartyg håller god kvalitet och mängden föroreningar ligger långt under Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. Det visar en rapport från Svenska miljöinstitutet IVL.

Trots de hälsovådliga ämnen som förekommer ombord i form av oljeblandningar, kemikalier, stekos, parfymer med mera är inneluften på svenska fartyg god. Exponeringen för toxiska luftföroreningar som bensen, kväveoxider och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ligger långt under Arbetsmiljöverk-ets gränsvärden och det gäller oavsett avdelning, befattning och fartygstyp.

– En sak som förvånade oss var att även mindre lastbåtar hade bra inneluft, säger forskaren Sarka Langer som genomförde studien tillsammans med kollegorna Cecilia Österman och Bo Strandberg. Antagligen berodde det på att de hade god ventilation ombord.

Maskinavdelningen mest utsatt

I studien deltog 124 besättningsmedlemmar som arbetade inom olika fartygssegment och i skiftande befattningar. Exponeringsgraden för skadliga ämnen undersöktes med hjälp av personlig mätutrustning som var fäst vid andningszonen. Någon systematisk skillnad i exponeringsgrad mellan manskap och befäl syntes inte. Däremot var de som arbetade i maskinavdelningen och på däck mer utsatta än personalen i intendenturen, även om gränsvärdena inte överstegs där heller. I studien ingick också en enkätundersökning där deltagarna själva fick uppge hur de bedömde luftkvalitén på arbetsstället och i hytten. Den besvarades av drygt 300 personer från olika avdelningar med frågor om hur man upplevde luft och lukt i de utrymmen man vistades i. Och i enkäten blev resultaten de omvända jämfört med mätningarna. De som arbetade inom däck och maskin, där exponeringen av toxiska ämnen var som högst, tyckte själva att luftkvalitén var ganska bra och lukten måttlig till låg. Intendenturbesättningen tyckte däremot att luften var sämre och lukten måttlig till stark.

– Vi vet inte vad den här diskrepansen beror på. Men en teori är att intendentur-en har en högre arbetsbelastning med mycket stress och lite tid för återhämtning och därför upplever luften som sämre, säger Sarka Langer.

Rapporten heter Riskbedömning av svenska sjömäns yrkesmässiga exponering för toxiska luftföroreningarmätningar och enkätundersökning. Hela rapporten finns på Sans hemsida san-nytt.se under fliken rapporter.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook