Fortsatta asbestproblem på fartyg 

Trots förbud mot asbest inom sjöfarten, förekommer det afortfarande på såväl äldre som nyare fartyg. Samtidigt planerar EU för en kraftig sänkning av de hygieniska gränsvärdena för asbest.
Isoleringen i skott och runt rörledningar kan innehålla asbest.

Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, däribland cancer. År 2002 förbjöds asbest på nybyggda fartyg genom en ändring i Solas (regel 11-1/3-5), för att minska risken för exponering, men trots det fortsätter asbest att användas inom sjöfarten. På Transportstyrelsens webbplats hänvisas till en nederländsk studie från 2011 där 95 procent av 300 undersökta fartyg hade asbest ombord, vissa av dem byggda senare än 2002. Pelle Andersson, ombudsman på Seko sjöfolk, bekräftar bilden av att asbest fortfarande är ett problem inom sjöfarten, också här i Sverige.  

– Vi har haft en del fall med asbest under senare år, säger han. Många gånger handlar det om äldre båtar som är byggda på 70-talet eller tidigare som köpts in och satts i trafik i brist på annat tonnage. Men det händer också att man upptäcker asbest i nybyggda fartyg. 

Många gånger handlar det om äldre båtar som är byggda på 70-talet eller tidigare som köpts in och satts i trafik i brist på annat tonnage.

Listan på sådant som kan innehålla asbest ombord är lång, däribland packningar, isolering i skott, kakelfogar och lim i plastmattor. I äldre fartyg kan asbest finnas kvar sedan tiden innan förbudet trädde i kraft. På nyare fartyg kommer det ibland ombord i samband med inköp av reservdelar från utlandet eller vid varvsbesök. Asbest är fortfarande tillåtet på många håll i världen och det är bara ett 60-tal länder som förbjudit asbest. En av världens största producenter av asbest är Kina. Men att upptäcka asbest ombord kan vara svårt och kräver för det mesta materialanalyser för att säkra slutsatser ska kunna dras. 

– För att ta reda på om det finns asbest måste man ta prover och analysera dem, säger Marko Ilkka på företaget Aanalys I de prover vi får in från sjöfarten hittar vi ofta asbest.

Asbest är mycket skadligt och det kan räcka med en kortare exponering för att få allvarliga hälsoeffekter. Om materialet är förseglat, som innanför ett skott eller inkapslat som isolering till ett rör, är det ofarligt så länge det förblir intakt. Men borras det hål i skottet för att hänga upp en verktygstavla eller om isoleringen till ett rör måste rivas på grund av läckage, kan asbest frigöras i luften. Det är därför viktigt att göra en grundlig asbestinventering, säger Pelle Andersson.  

– Rätt som det är måste man göra något akutjobb och då behöver man veta om det finns asbest eller inte. Och om det finns asbest ska man ha rätt skyddsutrustning ombord. Asbestsanera får man däremot inte göra själv. Det kräver särskild utbildning och tillstånd. 

Inom EU planeras en kraftig sänkning av de hygieniska gränsvärdena för asbest i arbetslivet. I oktober 2021 röstade EU-parlamentet för en sänkning med 100 gånger jämfört med dagens nivå, men något avgörande beslut har ännu inte fattats.

Exempel på material och platser ombord där det kan finnas asbest 

 • Isolering på skott i inredning, maskinrum och lastrum.
 • Brandisolering (brandceller) och brandskyddsutrustning. 
 • Isolering under innertak och i tak i kök och proviantförråd, i dörrar och på stålprofiler.
 • Skyddskläder och brandfiltar.
 • Elektriskt isoleringsmaterial (gnistskydd) till elkablar. 
 • Armerad plasttermisk isolering på maskininstallationer och pannor och rörledningar (avgasrör samt andra varma eller kalla rör). 
 • Fläktutrymmen för inredning och maskin (skott, tak, ljudisolering), fläktaggregat och värmeväxlareisolering av ventilationstrummor. 
 • Inredningsskott, skott mot utrymningsvägar, kök och proviantförråd. 
 • I durkbeläggningar som utjämningsmassa, durkmassa i inredningen och på öppet däck, plastmattor, keramiska durkplattor (fix och fog). 
 • I färger och plaster.
 • Friktionsbelägg till kranar, vinschar, ankarspel ochså vidare. 
 • Ventiler, flänsar ochpackningar. 
 • Lager till propelleraxeloch hylsa. 

Källa: Transportstyrelsen 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook