Frågor och svar om slutna utrymmen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vad är ett slutet utrymme?
Slutna utrymmen har ofta begränsade öppningar, är svåra att ta sig in och ut igenom, saknar eller har begränsad ventilation och är inte avsedda för varaktigt arbete.

Ge exempel på slutna utrymmen!
Lastrum, trapphus och förrådsutrymmen i anslutning till lastrum, oljetankar, ballasttankar, avloppstankar, vattentankar, dubbelbottnar, kompressorutrymmen, kättingboxar, bogpropellerrum, containrar och koldioxidförråd.

Vilka risker finns vid arbete i slutna utrymmen?
Hälsofarliga ångor och gaser kan leda till exempelvis irritation i ögon och luftvägar, yrsel, andnöd, förvirring eller medvetslöshet. Även förändrad syrehalt kan leda till problem. Luft innehåller normalt 21 volymprocent syre. Vid förhöjd syrehalt kan brännbara ämnen lättare antändas. Låg syrehalt kan ge symtom som trötthet och ökad hjärtfrekvens. Inandning av damm som innehåller mikroorganismer, såsom bakterier eller svampar, kan leda till toxiska eller allergiska besvär. Mikroorganismer förökar sig i fuktiga och varma miljöer med lämpligt växtunderlag. Är dammet brännbart och torrt finns det risk för brand eller dammexplosion.

Ge exempel på laster som kan framkalla farlig atmosfär!
Timmer, pellets, träflis, kol, metall, olja, frukt, spannmål, fisk och andra organiska ämnen.

När finns risk för låg syrehalt?
Vid långsam förbränning och låg luftomsättning förbrukas syre och farliga gaser byggs upp över tid. Det kan även förekomma i oventilerade vattentankar eftersom syre löses lättare än kväve i
vatten. Vid nedbrytning av organiskt material där levande mikroorganismer, som bakterier och svampar, förbrukar syret. I samband med rostbildning.

Vill du veta mer om slutna utrymmen?
Då kan du läsa Arbetsmiljöverkets föreskrifter Allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) samt Allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Du kan också söka på IMO:s hemsida efter Resolution A 1050(27) Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships. Även Transportstyrelsen planerar att publicera information om slutna utrymmen på sin hemsida.

Källa: Transportstyrelsen

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook