Granskning av arbetsskador

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fall- och halkolyckor är de i särklass vanligaste orsakerna till arbetsolyckor till sjöss. Mest drabbade är intendenturbesättningarna. Det här visar en magisteruppsats från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

På uppdrag av San har två arbetsmiljöstudenter på KTH studerat arbetsskadeanmälningar inom sjöfarten. Syftet var bland annat att ge en bild av vilka yrkeskategorier ombord som är mest drabbade, orsaken till skadorna liksom förslag till förbättringsåtgärder. Studenterna har undersökt anmälningar gjorda mellan 2014 till 2016 och som resulterat i minst en dag sjukfrånvaro. Under perioden inkom totalt 476 anmälningar varav 73 arbetssjukdomar och resten olyckor. Vanligaste olyckan är att man faller, snubblar eller halkar, vilket utgör 33 procent av anmälningarna. Det resultatet går i linje med olycksanmälningar från andra branscher, något som delvis förvånade rapportförfattarna.
– Vi hade nog förväntat oss fler spektakulära olyckor till följd av sjögång och
andra sjöfartsrelaterade faktorer, säger Emma Skepp som genomfört studien tillsammans med Tove Bäckström. Men de flesta skedde under vanliga förhållanden och hade lika gärna kunnat inträffa på en arbetsplats iland.
Fallolyckor medför ofta sjukskrivning och i 38 procent av ärendena räknade man med en frånvaro på över två veckor. Flest olyckor ombord sker inom intendenturen. De utgör 49 procent av alla ombordanställda, men står för ungefär 70 procent av olycksanmälningarna.
– Kanske hänger det här samman med att intendenturen har en särskilt utsatt arbetssituation, säger Tove Bäckström. Förutom att de har ett tungt och stressigt arbete förväntas de samtidigt ge god service och vara trevliga mot passagerarna. Det kravet har inte driftspersonalen på samma sätt.

Äldre anmäler oftare än yngre
Den åldersgrupp som drabbas mest av arbetsolyckor är dem mellan 55 och 59 år. De stod för 28 procent av anmälningarna, trots att de bara utgör 18 procent av de anställda.
– Kanske beror det på att dom oftare än yngre har fast anställning och därför vågar anmäla, säger Emma Skepp. Det kan också finnas en större medvetenhet om betydelsen av att anmäla bland äldre än hos yngre.
Under de tre undersökta åren hade endast 73 anmälningar om arbetssjukdomar gjorts. Rapportförfattarna tror att det är ett tecken på kraftig underrapportering snarare än låga sjukdomstal. Ett exempel dem lyfter fram är att ytterst få anmälningar kopplat till sociala och organisatoriska faktorer inkommit.
– Varför det ser ut så vet vi inte, men jag tror att det generellt i samhället är lättare att tala om fysiska än psykiska åkommor, säger Emma Skepp.
Den dominerande orsaken bakom anmäld arbetssjukdomar till sjöss är ergonomiska faktorer som står för 47 procent.

Undersökningen heter Arbetsskador i svenska sjöfarten åren 2014-2016. Den är ett examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling vid KTH. Rapporten finns att läsa på sans hemsida San-nytt.se

Förslag på åtgärder

• Arbeta med en kultur där rapportering av tillbud ses som något positivt.

• Det systematiska arbetsmiljö-arbetet måste inkluderas som en viktig del i verksamhetsstyrningen och i det dagliga arbetet ombord. Särskilt när det gäller att under-söka arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

• Intendenturmanskapets arbetsmiljö kan förbättras genom att sätta extra fokus på den gruppen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till exempel vid förebyggande arbete, riskbedömningar, utbildning och uppföljningar.

• Särskilt fokus bör även läggas på grupperna kvinnor, visstidsanställda och yngre då anmälningsmönstret hos dessa grupper på olika sätt avviker från det förväntade.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook