Helhetsgrepp för bättre hälsa

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1.11Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska leda till hälsosammare arbetsplatser. Nästa år väntas föreskriften träda i kraft inom sjöfarten men Transportstyrelsen uppmanar alla rederier att införa den redan nu.

Efter flera år av stigande sjuktal på grund av stress, mobbning och andra socialt kopplade faktorer, sjösatte Arbetsmiljöverket den 31 mars en ny föreskrift på området. Den är en sammanslagning och skärpning av befintliga bestämmelser som tidigare var uppdelade på flera olika områden.

– Den nya föreskriften gör det mycket tydligare, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket. Vi behöver fokusera mer på den sociala ohälsan.

Tre fokusområden

I föreskriften lyfts framför allt tre områden fram: osunda arbetstider, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Tidigare talade man om den här sortens problem som psykosociala. Nu har man ändrat benämningen till organisatorisk och social arbetsmiljö. Avsikten är att framhäva ett helhetstänkande och att belysa kopplingen mellan fysiska krämpor och arbetets förutsättningar. Exempelvis kan onda axlar hos en städare ibland kan härledas till både en fysiskt påfrestande arbetsställning och till hur arbetet är organiserat; kanske har man alldeles för många hytter att bädda på kort tid. Arbetet med sociala och organisatoriska frågor ska bedrivas på samma systematiska sätt som dem som rör den fysiska arbetsmiljön med identifiering, riskbedömning, åtgärd och uppföljning. Många tycker att det är svårt att komma åt de sociala arbetsmiljöproblemen, men Christina Jonsson menar att det inte behöver vara så krångligt.

– Jag tycker att man ska arbeta med mål, precis som man gör inom andra områden. Sätt er ner och diskutera hur det ser ut idag och hur ni vill att det ska bli framöver. Lägg sedan upp en handlingsplan utifrån det och knyt olika åtgärder till målet.

– Genomför man medarbetareundresökningar kan det vara lämpligt att knyta målen till dem. Bestäm er exempelvis för att ni ska ha den nöjdaste personalen jämfört med andra likvärdiga arbetsplatser och jobba utifrån det.

1.10Men det är långt ifrån alltid ett enskilt arbetslag och deras chef har mandat att på egen hand lösa de arbetsmiljöproblem de ställs inför. Ibland behövs godkännande från en högre chef eller styrelse. Det kan exempelvis röra sig om fall där man är för få i personalgruppen och måste nyanställa för att skapa en rimlig arbetsmiljö. Men också här ger den nya föreskriften ett starkt stöd, menar Christina Jonsson.

Dyra sjukskrivningar

– Att osund arbetsbelastning inte är okej har aldrig varit så tydligt som nu. Går det inte att lösa ett problem lokalt måste det föras vidare uppåt i organisationen, kanske hela vägen till ledningen. Vi måste agera för att skapa ett hållbart arbetsliv och där behöver såväl politiker som företagsledare vara med för att ge de rätta förutsättningarna.

Att det skulle vara oekonomiskt att satsa på arbetsmiljön, ställer hon sig mycket tveksam till.

– Man borde istället räkna på vad en ohälsosam arbetsmiljö kostar med lägre produktivitet och sämre kvalitet. Dessutom riskerar man sjukskrivningar vilket definitivt är kostsamt liksom ökad personalomsättning.

För sjöfartens del dröjer det något år innan den nya föreskriften börjar gälla. Men Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen, ser ingen anledning att vänta med införandet.

– Jag uppmanar alla att börja använda den på en gång, säger hon. Passa på och rid på den våg av information om föreskriften som Arbetsmiljöverket nu går ut med.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook