HUR SÄKER ÄR ARBETSMILJÖN OMBORD?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under de senaste 20 åren har antalet inrapporterade arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom handelssjöfarten legat relativt stabilt med cirka två anmälningar per 100 aktiva sjömän per år. I dessa siffror ingår enbart de arbetsolyckor och arbetssjukdomar som resulterat i sjukfrånvaro eller dödsfall. De senaste åren har de vanligaste arbetssjukdomarna varit kopplade till exponering för buller, kemiska och biologiska ämnen samt belastningsergonomiska faktorer. Resultaten skulle kunna tolkas som att utvecklingen mot en säkrare arbetsmiljö har stagnerat under de senaste 20 åren och att traditionella åtgärder inte längre ger avsedd effekt. Det vill säga att ytterligare minska antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Här finns dock en betydande osäkerhet i tillförlitligheten i statistiken. Det beror på att benägenheten att anmäla skador och sjukdomar påverkas av bland annat förändringar i ekonomin, sjukförsäkringssystemets utformning samt förändrade rutiner för ansökningar av arbetsskadeersättning och vid prövning av arbetsskada. Likafullt indikerar siffrorna att det är två gånger vanligare med arbetsolyckor och arbetssjukdomar bland sjömän än inom övriga yrken. Man kan ställa sig frågan hur stor påverkan arbetsmiljölagen och den regelutveckling som skett de senaste 20 åren har haft.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook