Lärdomar av olyckor och tillbud

En olycksutredning som publicerats av en utredningsmyndighet skickas till FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) där den bland annat hanteras av en arbetsgrupp. I arbetsgruppen genomförs till exempel analyser för att försöka finna gemensamma nämnare som i förlängningen ska förhindra framtida olyckor. Analysgruppens arbete består också i att kortfattat beskriva varje händelse ur operatörens synvinkel, det vill säga ur det perspektiv som kan vara intressant för den enskilde sjömannen. Dessa ”lessons learned” (som är skrivna på engelska) är indelade i händelsekategorier, exempelvis grundstötning, brand/explosion med mera. De består av tre avsnitt: vad hände? varför hände det? samt vad kan vi lära oss? Läs mer på IMO:s webbsida om IMO Lessons learned där lärdomarna finns beskrivna.

Drivs av Breakwater Publishing