Psykisk ohälsa ombord under pandemin

Den psykiska ohälsan bland sjömän har ökat kraftigt under pandemin. Ju längre tid ombord desto mer mental ohälsa och sämst mår sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg. Det visare en ny studie från Uppsala universitet
Den psykiska ohälsan bland sjömän har ökat kraftigt under pandemin. Ju längre tid ombord desto mer mental ohälsa och sämst mår sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg. Det visare en ny studie från Uppsala universitet

Under 2020 genomfördes en enkätstudie för att ta reda på om pandemin påverkar den psykiska hälsan hos ombordanställda i internationell sjöfart. Resultaten jämfördes sedan med en liknande studie 2015-2016. Skillnaderna i mående bland deltagarna var betydande. I den tidigare studien, före pandemin, uppgav 18,7 procent av sjömännen att de inte upplevde symtom på depression såsom nedstämdhet eller meningslöshet. Under pandemin sjönk den siffran till 10,9 procent. 

– Att man någon gång i livet upplever sådana här symptom är inget konstigt, säger Birgit Pauksztat, forskare vid Uppsala universitet. Det intressanta var att vi såg en sådan kraftig ökning av psykisk ohälsa under pandemin jämfört med den tidigare studien. 

Individuella faktorer, som tid i yrket, tycktes inte ha någon effekt på måendet. Däremot såg forskarna ett samband mellan strukturella faktorer och den psykiska hälsan. En sådan faktor var längden på törnen. 

– De som hade långa törnar mådde sämre än de som jobbade kortare törnar. Vi såg också att de som blev kvar ombord längre än planerat på grund av problem med besättningsbyten mådde sämre än andra, säger Birgit Pauksztat. 

Vi vet att om man är ombord länge ökar risken för fatigue.

En annan faktor som påverkade besättningarnas mående var fartygets flagg. De sjömän som arbetar på bekvämlighetsflaggade fartyg mådde generellt sämre än de som arbetar under andra flaggor.  

– Kanske berodde det på arbetsförhållandena ombord. Vi vet inte exakt, men det hade varit intressant att undersöka, säger Birgit Pauksztat. 

Hon hoppas att resultaten från studien ska bidra till bättre planering och organisering av arbetet ombord och ge sjöfarten förutsättningar att förbereda inför framtida kriser.  

– Kanske ska man se över längden av törnar och inte låta människor jobba maxtiden upp till tio, elva månader. Det är en mycket lång tid att vara ombord och det finns inga marginaler om något händer som gör att folk tvingas stanna kvar ombord längre än planerat.  

Studien heter Effects of the Covid-19 pandemic on the mental health of seafarers: A comparison using matched samples. Enkäten 2020 besvarades av 504 ombordanställda vilket var drygt 200 färre än vid undersökningen 2015-2016. Studien har genomförts i sam-arbete mellan Uppsala universitet samt Curtin University och University of Queensland i Australien. Studien finns att läsa på: doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105542

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook