Säker bordning ska öka tryggheten för lotsar 

Hos Sjöfartsverket pågår projektet Säker bordning som handlar om att höja säkerheten för landets lotsar. Projektet omfattar sådant som personlig utrustning och undsättning av nödställda och kan komma att mynna ut i såväl nya arbetsrutiner som förändringar i lotsarnas och båtmännens utbildning.
Besättningen kontrollerar att lotslejdaren håller för belastning innan lotsen klättrar upp.

Projektet Säker bordning pågår sedan förra våren. Syftet är att höja säkerheten i lotsyrket och minska risken för olyckor och skador. Rolf Svanström är lots i Stockholm sedan åtta år och deltar i projektets arbetsgrupp.  

– Säkerhet är en ständigt aktuell fråga för oss lotsar och något vi arbetar med hela tiden, säger han. Vi klättrar upp på fartygen på lotsledjare och om fartygssidan går inåt hänger man nästan fritt i luften vilket inte är okej. Med det här projektet vill vi sätta spoltlighten på de risker som finns i yrket och sprida kunskap, både internt och externt.  

Projektet omfattar fyra sakområden: personlig utrustning, rutiner, undsättning vid man över bord samt bordning med helikopter. Inom området personlig utrustning tittar projektgruppen närmare på den utrustning som används i dag och om det behöver tillföras något som exempelvis hjälm, varselkläder eller överlevnadsdräkt. Men innan det kan bli aktuellt med nya utrustningskrav måste konsekvenserna av varje förändring analyseras noga.  

– Någon form av överlevnadsdräkt kan göra att man klarar sig längre om man hamnar i vattnet. Men frågan är när dräkten i så fall ska användas? Och hur fungerar den tillsammans med flytvästen? Det finns många aspekter att ta hänsyn till, säger Rolf Svanström. 

Säkerhet är en ständigt aktuell fråga för oss lotsar och något vi arbetar med hela tiden.

När det gäller att ta fram nya arbetsrutiner är en av utmaningarna de olikheter som finns mellan lotsområden och som gör att det kan vara svårt att enas kring gemensamma arbetssätt. Samtidigt skapar projektet möjligheter att lära av varandra, något som i sin tur kan bidra till bättre rutiner överlag. 

– Det ser vi bara här i Stockholmsområdet där förutsättningarna skiljer sig en del mellan våra lotsstationer. Lotsbåtarna ser lite olika ut och det finns geografiska skillnader som gör att det inte alltid går att göra på samma sätt, säger Rolf Svanström.  

I projektet ingår även att förbättra möjligheterna till undsättning om någon hamnar i vattnet. Arbetsgruppen inventerar den räddningsutrustning som finns i lotsbåtarna, tar reda på hur man övar man över bord-situationer och hur vädret påverkar räddningsarbetet. 

– Blåser det på ett visst sätt kanske det helt enkelt inte går att få upp en människa ur vattnet. Då är frågan om vi verkligen ska borda under sådana väderförhållanden, säger Rolf Svanström. 

Att neka ett fartyg tillträde på grund av vädret eller andra omständigheter sker ibland, men det är ett stort beslut som kan få omfattande konsekvenser. 

– Det är den enskilde lotsen som ska fatta beslutet, och det finns alltid ett hidden pressure på lotsen. Har du ett kryssningsfartyg med 3 – 4 000 passagerare som ska in till Stockholm är det en massa människor som påverkas om du säger nej. Inte bara dem ombord utan också bussbolagen, hamnen och andra, säger Rolf Svanström. 

Rolf Svanström, lots i Stockholm.

Att säga nej är ibland nödvändigt, menar Rolf Svanström, som tror att det egentligen borde ske oftare. 

– Det finns en gammal säkerhetskultur bland lotsar som delvis lever kvar. I ett lotsområde jag besökte sa man att ’Vi har aldrig sagt nej till att ta in ett fartyg’. Det är helt förkastligt, vi måste få stopp på den kulturen. Det som är coolt är att våga säga ifrån när omständigheterna kräver det. 

Det fjärde sakområdet inom projektet är den som rör bordning med helikopter. I Sverige är det ovanligt att lotsar körs ut till fartygen med helikopter, även om det förekommer.  

– De gånger vi använder helikopter beror det på att fartyget är olämpligt att borda med båt. Oftast handlar det om fartyg som har en avbärarlist som riskerar att slå sönder lotsbåten när den lägger sig intill skrovsidan. De här fartygen är inte så många, men de finns, säger Rolf Svanström.  

Nu går projektet Säker lotsning in i nästa fas där resultaten från utredningen ska spridas, både inom och utanför den egna organisationen. Därefter är det tänkt att den kunskapen ska införlivas i den ettåriga grundutbildning som blivande lotsar genomför och diskuteras på arbetsplatsträffar där alla inblandade är med. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook