Sammanfattande säkerhetsutveckling

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

År 2017 var ett relativt normalt år för svensk sjöfart. Det rapport-erades 231 händelser totalt varav 40 tillbud och olyckor. Av dessa kategoriserades 163 som sjöolyckor (hänger samman med fartygets drift) och 28 personolyckor. En person omkom under året när en passagerare föll i en trappa på ett svenskregistrerat passagerarfartyg. Antal rapporterade personskador vid sjöolyckor uppgick till 42 stycken, och vid personolyckor (exempelvis arbetsplatsolyckor) rapporterades 27 skadade.

Orsaker till olyckor
Figur 20 visar fördelningen av bedömd olycksorsak. Vanligaste olycksorsaken är den mänskliga faktorn följt av tekniska fel och yttre faktorer. När Transportstyrelsen registrerar händelser används för närvarande en kod för ”mänsklig faktor”. Det är viktigt att poängtera att koden inte säger något om bakomliggande faktorer till varför händelsen har skett. Till exempel kan en felhandling bero på att personen i fråga inte har fått rätt förutsättningar. Grundorsakerna till felhandlingen kan istället vara till exempel organisatoriska faktorer. Transportstyrelsen kommer att se över de koder som rör mänsklig faktor och människateknik-organisation (MTO), i syfte att förbättra våra händelseanalyser.

Personskador och omkomna
Personolyckor definieras som olyckor ombord som inte är relaterade till fartygets drift. Här finns således både arbetsplats-olyckor för ombordanställda samt passagerare som skadar sig genom fall eller liknande. Om passagerare eller besättning ramlar och skadar sig på grund av exempelvis en kajstuds så räknas inte händelsen som en personolycka utan som kollision med annat föremål, det vill säga sjöolycka. Nedan redovisas statistik avseende personskador och omkomna i samband med yrkessjöfart, fördelat mellan sjöolyckor respektive personolyckor. Figuren nedan visar att antalet rapporterade skadade varierar relativt mycket, speciellt när det gäller sjöolyckor. Detta bedöms delvis bero på befälhavarens bedömning av vad som ska rapporteras vilket gör rapporteringen personberoende. Det är också ofta svårt att kategorisera skadans allvarlighetsgrad med enbart den information som rapporteras in till Transportstyrelsen. När det gäller personolyckor, kommer antalet för år 2017 troligen att stiga till följd av att inrapporteringen för dessa olyckor dras med eftersläpningar.
Figuren nedan visar antalet omkomna till följd av personolyckor eller sjöolyckor. Under femårsperioden ses en klart positiv nedåtgående trend, men den är dock inte lika tydlig om man ser på ett längre tidsintervall. Det totala antalet omkomna är generellt så lågt att det exakta utfallet för ett enskilt år i hög grad är ett resultat av tillfälligheter
Varje år publicerar Transportstyrelsen en gemensam säkerhetsöversikt för Sjö- och luftfarten.
Översikten är till största delen baserad på de händelser som rapporteras in till oss från respektive trafikslag. Nedan följer delar av rapporten som berör yrkessjöfarten.

Vill ni läsa rapporten i sin helhet kommer den publiceras på vår hemsida inom kort.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/sjofart/

 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook